142 Nordiskt och internationelltDanmarks Juristforbund. I marts 1966 blev der vedtaget nye love for Juristforbundet med det formål at bringe forbundets struktur i overensstemmelse med den udvikling, som er sket i medlemskredsen i de senere år. I de nye love bestemmes bl. a., at forbundets øverste myndighed er repræsentantskabet, der vælges for 1 år ad gangen med 1 repræsentant for hver påbegyndt 200 stemmeberettigede medlemmer inden for hver af de 6 medlemshovedgrupper (advokater, advokatfuldmægtige, overenskomstansatte jurister, tjenestemandsansatte jurister, privat ansatte og øvrige jurister samt de juridisk studerende), for de studerendes vedkommende dog kun med 1 for hver påbegyndt 800 medlemmer. Forbundets daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen, der består af formanden, næstformanden og 6 andre medlemmer, alle 8 valgt af repræsentantskabet. Repræsentantskabsmoder skal afholdes mindst 2 gange hvert år, i maj og november måned.
    Det første repræsentantskabsmøte under de nye love afholdtes d. 26/5 1966 i Kobenhavn. Forbundets formand prof., dr. jur. W. E. von Eyben aflagde beretning om virksomheden i 1965—66. Han oplyste herunder, at medlemstallet er steget med ca. 500 til ca. 7 350; heraf er ca. 4 750 kandidatmedlemmer og ca. 2 600 studentermedlemmer; af kandidatmedlemmerne er ca. 1 135 (en stigning på ca. 120) ansat på overenskomstbasis (d. v. s. ikke tjenestemænd) i stat og kommune. I beretningen, der fremtrådte som et supplement til den skriftlige beretning, der tidligere var udsendt til medlemmerne, redegjorde formanden som sædvanlig for de sager af mere almindelig interesse, som man havde arbejdet med i det forløbne år, og for de opgaver, der måtte soges løst i den kommende tid. Han fremhævede herunder, at det må tillægges den største betydning, at der gennem Akademikernes Samarbejdsudvalg er etableret et vidtgående samarbejde mellem de forskellige akademikergrupper med henblik på løsning af de fælles problemer, der foreligger for akademikerne. Samarbejdet har allerede båret frugt i form af overenskomster om undervisningstakster og forfatterhonorarer m. v., og samarbejdsudvalget har i flere tilfælde over for offentligheden optrådt som talerør for de akademiske organisationer. I beretningen blev der redegjort for problemerne omkring de højere tjenestemænds lønninger og den af okonomiministeriet nedsatte tjenestemandskommission; det var ikke — som det ellers var ventet — lykkedes at opnå en forlodsløsning af spørgsmålet om cheflønningerne, idet kommissionen ikke mente at kunne løsrive dette spørgsmål fra de øvrige lønningsspørgsmål. Som følge af denne indstilling er kommissionens opgave blevet udvidet til at omfatte udarbejdelsen af et helt nyt løn- og klassificeringssystem. Med henblik på muligheden for, at dette vil medføre overgang til et friere ansættelsessystem, og for, at der skulle blive foretaget afgørende ændringer i reglerne om udøvelse af forhandlingsretten på de ansattes vegne, fandt der i forbindelse med beretningen en drøftelse sted af spørgsmålet om nødvendigheden af at skabe et beredskab i form af en forhandlingsfond. Resultatet af denne drøftelse var, at der enstemmigt blev truffet beslutning om etablering af en konfliktfond. På modet blev professor von Eyben og højesteretssagfører Oluf Lind genvalgt som henholdsvis formand og næstformand for forbundet for de kommende 2 år.

Kr.

 

Den danske Dommerforening afholdt årsmøde og generalforsamling den 14. og 15. oktober 1966 i Kobenhavn. Som foreningens gæster deltog fra Sverige häradshövdingen Wilhelm Stoltz, Klippan, og tingsdomaren Hans B. Anders-

 

Nordiskt och internationellt 143son, Sölvesborg. På mødet talte professor, dr. jur. Bernhard Gomard, der er formand for retsplejerådet, om emnet »Har retsplejeloven fundet sin blivende form?». Foredraget var et led i retsplejerådets overvejelser vedrørende en gennemgribende reform af retsplejeloven. Endvidere talte kontorchef i justitsministeriet L. Nordskov Nielsen om sagsomkostninger i straffesager.
    På generalforsamlingen genvalgtes dommer Nøhr Hansen, Nykøbing F., som formand for foreningen. Også bestyrelsens øvrige medlemmer blev genvalgt, dog med undtagelse af civildommer Hallenberg, Randers, der havde ønsket at udtræde. I hans sted blev valgt dommer H. Roat Pedersen, Herning.

Kr.