Rikets vapen och flagga. I betänkande SOU 1966:62 lägger en särskilt tillkallad utredningsman, f. d. presidenten M. Wijnbladh, fram förslag till nya lagar om rikets vapen och flagga. I förstnämnda lag beskrivs stora och lilla riksvapnet och regleras närmare deras användning. Enligt förslaget skall enskilda inte få använda vapnen utan särskilt tillstånd annat än för tillfällig dekorativ utsmyckning vid högtids- och festtillfällen inom kungahuset eller nationen. I lagen om rikets flagga föreslås bl. a. den ändringen i förhållande till vad som nu gäller, att den tretungade flaggan skall få användas även av vissa civila myndigheter, nämligen statsdepartementen, riksdagen, högsta domstolen, regeringsrätten och Sveriges beskickningar.
    Utredningsmannen har också utarbetat förslag till kungörelse om allmänna flaggdagar och annan officiell flaggning. Några officiella regler härom finns

 

156 Notiserf. n. inte utanför krigsmakten. I kungörelsen, som inte är bindande för andra än statliga institutioner, föreslås bl. a. att dag för allmänna val till andra kammaren skall ingå bland de allmänna flaggdagarna. Kungörelsen innehåller också bestämmelser om tid för flaggans hissande och nedhalande.

A. K.