Översyn av behandlingslagen. Chefen för justitiedepartementet har tillkallat särskilda sakkunniga för utredning angående lagstiftningen om behandling i fångvårdsanstalt m. m. (se s. 157).
    De sakkunniga skall enligt direktiven göra en allmän översyn av lagstiftningen på området med utgångspunkt från det påföljdssystem som tillskapats genom brottsbalken. Reglerna bör anpassas till det moderna anstaltsbestånd som nu håller på att växa fram. Bland frågor som särskilt bör uppmärksammas nämner departementschefen de intagnas möjligheter till kontakt med omvärlden under anstaltstiden. Vid utformningen av regler härom måste man väga intresset av att utnyttja olika möjligheter att återföra intagna till ett normalt liv mot riskerna för rymningar. Andra frågor som särskilt bör övervägas är systemet av disciplinära åtgärder, reglerna om censur av de intagnas brevväxling och principerna för deras avlöning.
    Översynen skall också omfatta lagstiftningen om behandling av häktade och anhållna m. fl.

A. K.

 

Presidentskifte i Svea hovrätt. K. M:t har 3 febr. 1967 beviljat presidenten i Svea hovrätt Sture Petrén (se om honom SvJT 1963 s. 380 och 1966 s. 725avsked från presidentämbetet fr. o. m. 6 febr. 1967 samt till ny president i hovrätten fr. o. m. 1 mars 1967 utnämnt red. för SvJT, justitiekanslern Sten Rudholm (se SvJT 1961 s. 684).

 

Ny justitiekansler. K. M:t har 17 febr. 1967 till ny justitiekansler fr. o. m. 1 mars 1967 utnämnt justitierådet Bengt Lännergren (se SvJT 1966 s. 78).

 

Justitiedepartementet. K. M:t har 13 jan. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Nils-Gustaf Dahlborn att biträda i dep:t vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål.
    Dep.chefen har med motsv. entlediganden av statsrådet Lennart Geijer förordnat 19 dec. 1966 led. av riksd. II kamm. red. Eric Svenning till sakk. i bostadsrättskomm. och 27 dec. 1966 jur. kand. Stig Gustafsson till dels expert i ämbetsansvarskomm. och dels sakkunnig i aktiebolagsutredn.
    Dep.chefen har vidare
    22 dec. 1966 förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Inge Lindqvist till bitr. sekr. i bostadsrättskomm.;
    2 jan. 1967 förordnat statssekr. Ove Rainer, tillika ordf., exp.ch. Leif Brundin, byråch. Erik Nyman, gen.dir. Ingvar Ohlsson, rikspolisch. Carl Persson, dep.r. Bengt Resare, riksåkl. Holger Romander, dep.r. Carl-Anton Spak och avdeln.ch. Fredrik Trotzig till led. i och dep.r. Börje Alpsten till sekr. åt ett samarb.org. för beredn. av fråga om omläggn. av rutiner inom rättsväsendet för automatisk databehandl. och därmed sammanhängande frågor samt 16 jan. 1967 förordnat byråch. Carl-Henric Ericsson, byråch. Cecil Hammarberg, överdir. Kurt Lindroth, dep.sekr. Otto Winther, byråch. Sigvard Herrlin och organisationsdir. Ulf Carlsson till ersättare för led. i organet;
    2 jan. 1967 förordnat organisationsdir. Hans Wihlborg att med biträde av 1:e byråsekr. Evert Brytting och f. d. ombudsm. Erik Pettersson som experter

 

Personalnotiser 157utreda behovet av tillsynspers. vid bl. a. fångvårdsanst., särsk. med hänsyn till den arb.tidsförkortn. som skall genomföras 1 jan. 1968;
    9 jan. 1967 förordnat kanslich. Björn Nordqvist till expert i förmynderskapsutredn.;
    11 jan. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Zetterquist till bitr. sekr. i aktiebolagsutredn. fr. o. m. 23 jan. 1967;
    20 jan. 1967 förordnat led. av riksd. II kamm. Ingrid Gärde Widemar, tillika ordf., gen.dir. Torsten Eriksson, led. av riksd. I kamm. Nils-Eric Gustafsson, Rune Hedlund och Rolf Kaijser, led. av riksd. II kamm. Börje Nilsson samt riksåkl. Holger Romander att som sakk. utreda frågan ang. lagstiftn. om behandl. i fångvårdsanst. m. m.;
    s. d. förordnat jur. och fil. lic. Hans Klette, prof. Knut Sveri och prof. Hans Thornstedt till experter i komm. för lagstiftn. ang. trafiknykterhetsbrott;
    23 jan. 1967 förordnat f. d. hovrättspres. Joël Laurin och länsåkl. Karl Gustaf Olsson att som sakk. verkställa översyn av organisationen vid åkl.mynd. i Stockholms åkl.distrikt samt byråch. Bengt Alstermark att biträda de sakk. som expert.