Svenska föreningen för upphovsrätt sammanträdde under år 1966 tre gånger. D. 3 mars talade docent Stig Strömholm över ämnet »Några synpunkter på upphovsrättens idéhistoriska förutsättningar». Vid årsmöte d. 29 april höll prof. Melville B. Nimmer, U.S.A., föredrag över ämnet »American copyright and European droit d'auteur — differences and similarities». D. 26 okt. gav justitierådet Torwald Hesser en orientering över »Det officiella programmet för revision av Bernkonventionen i Stockholm 1967».
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., presidenten Sture Petrén, v. ordf., prof. Svante Bergström, rådmannen Jan Gehlin, justitieråden Erik Hedfeldt och Torwald Hesser, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. Hedersledamot är prof. Gösta Eberstein. Sekr. och skattm. är jur. lic. Gunnar Karnell.
    Föreningen hade vid årsskiftet 105 enskilda medlemmar och 29 stödjande.

 

Försäkringsjuridiska föreningen har under 1966 hållit fyra sammanträden, vid vilka — förutom föreningsärenden — förekommit föredrag av prof. Jan Hellner om »Tystnad eller diskretion», av prof. Alvar Nelson om »Trafiksäkerhet genom lagstiftning. Synpunkter på samhällets och försäkringsväsendets åtgärder», av hovrättsrådet Åke Widding om »Värdesäkring av trafiklivräntor. Några glimtar från Trafiklivräntekommitténs arbete» och av bankdir. Lars Fogelklou om »Den nya lagstiftningen om fastighetstillbehör och företagsinteckning».
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., dir. Arne Hallström, sekr., preceptor Bertil Bengtsson, rättschef Olle Höglund, adv. Gustaf Mälstad, dir. Sven Hallgren och dir. Kurt Schalling. Styrelsesuppl. är adv. Valborg Lundgren och dir. Fredrik Åkerman. — Föreningen hade vid årsskiftet 324 aktiva och 18 passiva medlemmar.

 

Sveriges domareförbunds styrelse utgöres för närvarande av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., med borgmästaren Nils Rappe som suppl., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl., presidenten Björn Kjellin med presidenten Åke von Schultz som suppl., justitiekanslern Bengt Lännergren med presidenten Karl Sidenbladh som suppl. samt hovrättsrådet Lars Tillinger, sekr. och kassaförv., med hovrättsassessorn Henry Montgomery som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa har senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen Nils Källoff och tingsdomaren Sven Sigander med häradshövdingen Eric Stangenberg och vattenrättsdomaren Vilhelm Sohlberg som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Rappe och rådmannen Birger Brandt med borgmästaren Axel Lindskog och rådmannen

 

232 NotiserTryggve Franzén som suppl., samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Anders Litzén med revisionssekreterarna Sara Falk och Ove Nelander som suppl.
    Vid årsskiftet var föreningens medlemsantal omkring 800.