Malmö-Lunds juristförening har under 1966 sammanträtt d. 10 mars på Juridicum i Lund och d. 17 nov. i Malmö. Vid marssammanträdet höll tingsnotarien Claes Eklundh föredrag över ämnet »Svensk och engelsk domsskrivning. En jämförelse från språklig och logisk synpunkt» och vid novembersammanträdet statsrådet Herman Kling över ämnet »Något om Sovjetunionens rättsväsende».
    Till styrelseledamöter för 1967 har utsetts hovrättspresident Björn Kjellin, ordf., f. d. lagman Gunnar Nilsson, v. ordf., rådman Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., prof. P. O. Bolding samt adv. Gustaf Magnusson och Torsten Lundius. Föreningens medlemsantal utgör 315.

 

Nordvästra Skånes juristförening höll årsmöte d. 11 maj 1966, varvid borgmästaren L. G. Ohlsson höll föredrag över ämnet »Avtalsförhandlingar och förlikningsarbete». Vid sammanträde d. 23 nov. 1966 höll departementsrådet Axel Wallén föredrag om »Lagarna om företagsinteckning och vad som är fast egendom». — Styrelsen utgörs av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen Sven Rönnquist och rådmannen Allan E. Persson samt adv. Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 78 medlemmar.

 

Hallands juristförenings styrelse har under 1966 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., borgmästaren Axel Lindskog, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, häradshövdingen Henning Nitelius, adv. Hans-Erik Enghoff och länsåkl. Lennart Eliasson med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreraren Sven Svensson som suppl. Kassaförv. har varit adv. Enghoff och som sekr. och klubbm. har fungerat adv. Hans Norell. Föreningen räknar ett 80-tal medlemmar.
    Föreningen har under året hållit ett sammanträde, där hovrättspresidenten Maths Heuman talade över ämnet »Shakespeare's Macbeth — ett kriminalpsykologiskt drama». Vid föredraget medverkade två skådespelare genom rolluppläsning.

 

Göteborgs juristklubb har under år 1966 haft fem sammankomster. D. 15 febr. höll prof. Per-Edwin Wallén föredrag över ämnet »Spelskoj». D. 18 april höll hovrättspresidenten Maths Heuman föredrag över ämnet »Macbeth ur kriminalpsykologisk synpunkt». Heumans föredrag interfolierades med avsnitt ur Macbeths och Lady Macbeths roller, vilka framfördes av skådespelarna vid Göteborgs Stadsteater Lennart Lundh och Kerstin Tidelius. D. 25 maj anordnades middag med dans. D. 11 okt. talade försäkringsdir. Erik Lindman över ämnet »Förmånstagareförordnanden ur civil- och skatterättsliga synpunkter» och d. 1 dec. höll prof. Kurt Grönfors föredrag över ämnet »Förhandstitt på det nya förslaget till immissionslag».
    Klubbens förtroendemän utgjordes under året av adv. Dag Magnusson, ordf., hovrättsrådet Gunnar Ljung, v. ordf., jur. kand. Jan Sandström, sexmästare, kammaråkl. Curt Bokelund, kassaförv., dir. Bo Warmark, bibliotekarie, och assessorn Sverker Andrén, sekr. — Antalet ledamöter i klubben uppgick under året till omkring 495.