Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1967. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1966 9 145: 29 kr. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 189 821: 60 kr. Av detta belopp redovisades 121 399: 75 kr. på aktiers konto, 60 000: — kr. på utlämnade låns konto (inteckningslån), 327: 55 kr. på checkräknings konto och 8 094: 30 kr. på kapitalräknings konto. Tillgångarna fördelar sig med 159 304:57 kr. på grundfonden och 30 517:03 kr. på dispositionsfonden. Revisionen av 1966 års räkenskaper har inte gett anledning till anmärkning. — Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C. Ang. fondens ändamål se SvJT 1920 s. 117.

A. K.

 

 

Personalnotiser

Justitiedepartementet. K. M:t har
    10 mars 1967 förordnat kanslirådet i dep:t, hovrättsr. i hovr. för Övre Norrl. Tomas Löfstedt till dep.råd fr. o. m. d. 15 mars 1967 och ass. i hovr. för Västra Sverige Olof Börjeson att t. v. uppehålla en dep.rådstjänst;
    s. d. förordnat ass.na i Göta hovr. Erland Strömbäck och Peder Baagøe att biträda i dep:t, Strömbäck med vissa uppdrag och Baagoe vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål;
    31 mars 1967 förordnat t. o. m. d. 30 sept. 1967 dep.sekr. i dep:t Karl Gustaf Grönhagen att inneha långtidsvik. på en kanslirådstjänst och sekr. vid Sthms rr Lars-Olov Hillerudh att inneha långtidsvik. på en dep.sekr.tjänst i Br 5;
    Dep.chefen har
    1 mars 1967 med motsv. entledigande av adv. Urban Kihlman förordnat adv. Gunnar Lindh till led. i lagberedn.s rådgivande nämnd;
    2 mars 1967 förordnat dir. Yngve Monie, dir. Berndt Rigbäck och rektorn Hugo Stargård att biträda tillsynsutredn. som experter;
    22 mars 1967 förordnat 1:e sekr. vid Svenska stadsförb. Rolf Romson att biträda offentlighetskomm. som expert.