Uppsatser i försäkringsrätt och skadeståndsrätt 2.

Utg. av Försäkringsaktiebolaget Skandias 100-årsstiftelse. Sthm 1966. Skandiakoncernen. 158 s.
Såsom i SvJT 1960 s. 120 anmälts publicerades år 1959 ett häfte seminarieuppsatser i försäkringsrätt och skadeståndsrätt, som skrivits av juris studerande vid Stockholms universitet och prisbelönats av Försäkringsaktiebolaget Skandias 100-årsstiftelse. Denna har nu utgivit ytterligare fyra belönade uppsatser av juris studerande vid samma universitet, nämligen Livförsäkringsbolagens tystnadsplikt av Göran Melchior, Arbetstagares skadeståndsansvar för person- och sakskador som han vållar annan arbetstagare eller utomstående person i tjänsten av Erik Willers, Något om väghållares ansvar av Björn Olander samt Något om bestämmande av ersättning för sveda och värk enligt svensk rättspraxis av Gunnar Carstensen.
    Liksom de tidigare publicerade uppsatserna har de i andra häftet upptagna utvalts särskilt med tanke på att kunna vara till nytta för jurister i det praktiska arbetet. I förordet framhåller Skandia, att författarna själva svarar för uppsatsernas innehåll, både vad gäller sakuppgifterna och de i uppsatserna uttryckta åsikterna. För att vara seminarieuppsatser av juris studerande måste de emellertid sägas vara av anmärkningsvärt hög kvalitet.

N. B.

 

Uppsatser. Juridiska föreningens i Lund skriftserie. Nr 3. Lund 1966. Studentlitteratur. Kr. 14,10.
Denna volym innehåller fem uppsatser i tillämpade studier vid juridiska fakulteten i Lund, nämligen »Om åberopande av part» av Johan Munck, »Något om det blandade fånget köp—gåva» av Björn Månsson, »Ordre public» av Jan Alvå, »Vem får vårdnaden?» av Staffan Kviele samt »Rättspraxis rörande allmänna handlingars offentlighet» av Ingemar Josefson.

A. K.