Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde i 1966 fire medlemsmoter. Det ble holdt foredrag av advokat Ole Lund jr. »Om mislighold av skipsbygningskontrakter», av dr. Jürgen H. H. Lebuhn, Hamburg, om »Container Problems under German Law», av den engelske sjorettsadvokat Basil Eckersley om »Maritime Disputes in the English Courts», og av professor dr. jur. Knut S. Selmer om »Utkast til ny norsk transportforsikringsplan for varer». — »Arkiv for Sjørett» utkom i 1966 med fire hefter, fortsatt under redaksjon av professor dr. jur. Sjur Brækhus. — Foreningen hadde pr. 31. des. 1966 398 personlige medlemmer og 113 selskapsmedlemmer. Formann i året var høyesterettsadvokat Alex Rein. Sekretær var hoyesterettsadvokat Frode Ringdal, Oslo.

J. T. B

 

Norsk Forsikrings juridisk Forening hadde i 1966 fire medlemsmoter med foredrag av professor dr. jur. Olav Lid (»Erstatningsnevrose — ein ny folkesjukdom på bygdene?»), direktor Finn Alexander (»Omkring folketrygden»), høyesterettsadvokat Knut Henriksen (»Forsikring og Fellesmarked») og professor Knut Robberstad (»Midtstykket i innsjøar»). Foreningens formann og sekretær var i 1966 henholdsvis høyesterettsadvokat Knut Blom og advokat Chris Brække, Oslo. Pr. 31. des. 1966 hadde foreningen 955 personlige medlemmer, hvortil kom 64 selskaper og institusjoner.

J. T. B.

 

Norsk Seksjon av Den internasjonale juristkommisjon fikk i 1966 som ny formann hoyesterettsadvokat J. B. Hjort, Oslo.

J. T. B.

 

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse hadde pr. 31. des. 1966 vel 100 medlemmer. Formann og sekretær i foreningen var i året henholdsvis høyesterettsadvokat J. Chr. Mellbye og hoyesterettsadvokat Carsten Mellbye, Oslo.

J. T. B.

 

Den Norske Advokatforening hadde i 1966 landsmøte i Oslo 25. og 26. mai. I forbindelse med landsmøtet holdtes representantskapsmøte 27. mai. Som formann fortsatte høyesterettsadvokat J. Chr. Mellbye. Fast generalsekretær og sekretær er henholdsvis hoyesterettsadvokat Rolf Christophersen og advokat Harald Halvorsen, Oslo. Pr. 31. des. 1966 hadde foreningen 1 392 aktive og 246 passive medlemmer. Den arrangerte i året en rekke forelesningskurs — nemlig 7. og 8. jan. om den nye bygningslov, 23.—25. april i selskapsrett, 23.—24. mai om nyere lovgivning om fast eiendom og de samme dager også om skatterettslige emner, 22.—24. aug. om strafferett og straffeprosess og 5. og 6. des. om folketrygden.
Oslo Krets av foreningen hadde pr. 31. des. 1966 672 aktive og 144 passive medlemmer. Formann i året var hoysterettsadvokat Ole Borge, sekre-

 

Nordiskt och internationellt 387tær advokat Harald Halvorsen. Det ble holdt syv kretsmøter med foredrag av høyesterettsjustitiarius Terje Wold (»Justisforvaltningen, herunder rekrutteringen til dommergjerningen»), høyesterettsadvokat Trygve Lange-Nielsen (»Er vår holdning overfor alkoholpåvirkede bilkjorere basert på fordommer?»), ekspedisjonssjef Jens Evensen (»Rettslige problemer i forbindelse med oljeleting og oljeutvinning på den norske kontinentalsokkel»), justisminister Elisabeth Schweigaard Selmer (»Norges rettigheter, forpliktelser og aktuelle næringsmuligheter på Svalbard»), generaldirektor Martin Siem (»Konserndannelse og strukturrasjonalisering i den moderne industri») og universitetslektor dr. jur. Carl August Fleischer (»Eiendomsretten, Grunnloven og juristene»). Kretsstyret ga i 1966 16 uttalelser i tvister om salærer og 19 uttalelser i saker vedrørende god advokatskikk.

J. T. B.