Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 1965 behandlas i statistiska centralbyråns meddelande nr R 1967: 13.
    Vid slutet av år 1965 var barnavårdsman förordnad för 145 733 barn, vilket motsvarade 7,3 % av befolkningen under 18 år. Av dessa barn var 103 592 födda utom äktenskap. För 91 % av dem var faderskapet fastställt, i allmänhet (86 %) genom erkännande. Antalet barnavårdsmän utgjorde 1418, varav 55,4 % kvinnor. Varje barnavårdsman hade i genomsnitt 103 uppdrag. Sedan början av 1940-talet har antalet barnavårdsmän minskat oavbrutet. Andelen kvinnliga barnavårdsmän har hela tiden ökat. År 1940 fanns sammanlagt 6 321 barnavårdsmän, andelen kvinnor utgjorde 14,5 % och antalet uppdrag per barnavårdsman 16. År 1952 var motsvarande siffror 2 139, 32,4 och 51.
    Under år 1965 var 20 197 personer föremål för förebyggande åtgärder. Av dessa stod 51 % under övervakning. Under året beslöts förebyggande åtgärder i fråga om 14 614 personer. Motsvarande antal föregående år utgjorde 16 730.
    Vid årets utgång var 8 586 personer omhändertagna för samhällsvård enligt 29 § barnavårdslagen. Detta motsvarade 0,36 % av befolkningen under 21 år. Antalet omhändertagna enligt denna paragraf har successivt ökat sedan 1950-talet. År 1952 utgjorde antalet 5 777 och procenttalet 0,26. År 1960 var motsvarande siffror 7 016 och 0,30. År 1965 beslöts 2 075 omhändertaganden. Motsvarande siffra föregående år var 2 335. 809 omhändertaganden föranleddes av fostrarens olämplighet m. m. och 1 353 av brottslig gärning m. m. Av de omhändertagna placerades 691 i enskilt hem, 484 i barnhem och 469 i ungdomsvårdsskola. Antalet omhändertaganden för samhällsvård enligt 31 § utgjorde 8 875. 3 831 omhändertagna placerades i enskilt hem och 4 622 i barnhem. Antalet omhändertagna i denna kategori utgjorde vid årets slut 13 631, motsvarande 0,78 % av befolkningen under 16 år.
    Kommunernas bruttoutgifter för samhällsvård utgjorde under året 49,5 milj. kr., varav 45,4 milj. kr. avsåg vårdavgifter. Utgifterna för förebyggande åtgärder uppgick till drygt 1 milj. kr.

A. K.