Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjöt 1 april 1967 på grund av offentligt uppdragv(annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet frånvtjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden S.-E. Bergstrand (dep.råd handelsdep.), L. Brundin (exp.chef just.dep.), M. Bäärnhielm (arrendelagsutr.), L. Delin (gruvrättsutr.), G. Dyrssen (lagberedn.), B. Erneholm (kansliråd jordbr.dep.), P.-E. Fürst (just.dep.), S. Egersten (ordf. i fiskevärderingsnämnd), E. Hellner (exp.chef komm.dep.), E. Holmberg (sv. komm. för en nordisk patentbesvärsinstans), B. Holmquist (rättschef komm. dep.), O. Hög-

 

Personalnotiser 399lund (rättschef just.dep.), P. Ihrfelt (aktiefondsutr.), S.-G. Jonzon (rättschef jordbr.dep.), I. Jönsson (ordf. i statens utl.komm.), I. Lekman (rättschef jordbr.dep.), A. Loheman (aktiebolagsutr.), T. Löwbeer (rättschef eckl.dep.), N. Mangård (komm.dep.), S. Mejegård (växtförädlingsskyddsutr.), B. Mollstedt (fideikommissndn), G. Petrén (kanslichef nord. rådet), L. Simonsson (dep.råd just.dep.), Å. Sundquist (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (statssekr. handelsdep.), G. Thyresson (just.dep.), L.-E. Tillinger (parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären), I. Wallenberg (pres. i högsta restitutionsdomst. i Berlin), L. Wilhelmsson (1958 års utr. kyrka—stat), assessorerna H. H. Abelin (finansdep.), R. Berggren (grundlagberedn.), Gunvor Bergström (abortutr.), Gunvor Bexelius (riksd. allm. beredn.utsk.), Å. Bouvin (riksd. III lagutsk.), T. Cars (byråchef RÅämb.), E. Cederlund (tf rev.sekr.), C.-J. Cosmo (trafikmålskomm.), P. G. Dahlman (riksd. konst.utsk.), N. Dahlborn (just.dep.), R. Dahnell (tf rev.sekr.), G. Ekman (kansliråd eckl.dep.), A. Ekström (just.dep.), L. Groll (riksd. konst.utsk.), G. Gråberg (grundlagberedn.), I. Gullnäs (dep.råd. just.dep.), S.-O. Hall (tf rev.sekr.), G Hallmo (eckl.dep.), A. Hedström (just.dep.), P. Hildebrand (kansliråd jordbr.dep.), Ingrid Hilding (kansliråd soc.dep.), S. Holmbergh (tf rev.sekr.), B. Hårdefelt (civildep.), L. Jonson (handelsdep.), A. Knutsson (just.dep.), B. Krouthén (tf rev.sekr.), O. Köhl (eckl.dep.), B. Lambe (JK-ämb.), S. Larsson (just.dep.), C. Lidbom (tf rättschef just.dep.), J. Ljungar (ämbetsansv.komm.), G. Ljungberg (integritetsskyddsutr.), P. C. Lundbergh (JO-ämb.), K. Malmgren (finansdep.), B. Malmström (domst.komm.), N. Mannerfelt (dep.råd just.dep.), O. Matton (FN-bat. Cypern), H. Montgomery (lagberedn.), J. Mueller (kansliråd eckl.dep.), P. von Möller (just.dep.), S.-E. Nilsson (statsråd), U. Nordenson (dep.råd just.dep.), Böret Palm (komm.dep.), E. Persson (just.dep.), O. Rainer (statssekr. just.dep.), Helga Rossipal (just.dep.), Chr. Rune (sjölagskomm.), B. Rydin (lagberedn.), T. Sars (byråchef JK-ämb.), M. Sjöberg (tf dep.råd statsrådsberedn.), L. Sjöstedt (sjömanslagsutr.), H.-O. Stark (just.dep.), C.-E. Sturkell (tf byråchef soc.styr.), H. Svahn (riksd. III lagutsk.), G. Sönnerhed (inskrivn.komm.), H. Tjernberg (utlänningsutr.), L. Tottie (just.dep.), O. Tranell (tf byråchef ombudsmannaämb. för näringsfrihetsfrågor), G. Wahlgren (kansliråd finansdep.), A. Wallén (exp.chef finansdep.), O. Westman (tf rev.sekr.), S. Wickbom (inr.dep.), A. Wigelius (riksd. I lagutsk.), A. Wilhelmsson (kansliråd just.dep.), B. Voss (komm.dep.), H.-Å. Wängberg (byråchef hyresrådet), S. Vängby (fam. rättskomm.), G. Zetterquist (aktiebolagsutr.), fiskalerna S. Andersson (dep.sekr. finansdep.), U. Bernitz (studier), H. Danelius (Europarådets komm. för de mänskl. rättigh.), B. Dufwa (studier), G. Erenius (studier), H. Jusélius (näringsfrihetsrådet), J. Lind (arbetsdomst.), L. Lunning (arbetsdomst.), S. Magnusson (statsrådsberedn.), P. Nyqvist (försäkr.domst.), L. Persson (JO-ämb.), I. Rexed (studier), A. Sanmark (dep.utr.), D. Ytterberg (bankjurist), borgmästaren B. Widegren (valtekniska utr.), rådmannen L. Molin (FN-bat. Cypern), rådhusrättsassessorerna Birgitta Blom (just.dep.), Stina Lagergren (just.dep.), teraren A. Schiratzki (MO-exp.).
    i Göta hovrätt: hovrättsråden T. Landahl (just.dep.) och G. Ericsson (rättschef statsrådsberedn.), assessorerna Ulla Maiander (tf rev.sekr.),U. H-son Gad (just.dep.), L. Sjögreen (förmynderskapsutredn.), J. Heuman (lagberedn.), A. Nordenadler (skattestrafflagutredn.), G. Torgils (komm.dep.), A. Reis (riksd. I lagutsk.), P. Sandström (komm. för lagstiftn. om yttrande- och tryckfrihet), S. Heurgren (grundlagberedn.), H. Olsson (utredn. ang. förbud mot rasdiskriminering m. m.), P. Baagøe (just.dep.), E. Strömbäck (just.dep.), fiskalerna B. Westerberg (soc.dep.), T. T-son Thyblad (byrådir. JO-ämb.) och J.-O. Rehnberg (ensk. ang.).
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden B.-E. Åhberg (just.dep.) och A. Åhström (just.dep.), assessorerna E. Holmberg (just.dep.), G. Danielson (tf exp.chef soc.dep.), B. Isacson (tf rev.sekr.), I. Lindh (eckl.dep.), E. Essén (just.dep.), N. O. Wentz (kansliråd just.dep.), C. Mejåre (tf rev.sekr.), B. Wilhelmsson (soc.dep.), L. Ekberg (riksd. II lagutsk.), J. Johnsson (finansdep.), S. Ramkull (just.dep.), Margareta Paulsen (just.dep.), E. Aspelin (just.dep.), Karin Ringberg (just.dep.) och A. H. Olsson (komm.dep.), fiskalerna L. Persson (riksd. II lagutsk.), L. Pålsson

 

400 Personalnotiser(docent), G. Grenfors (riksd. II lagutsk.), C. H. Bergh (soc.dep.), P. Falk (studier), H. Wranghult (avd.dir. rikspolisstyr.), O. Ekstedt (Lunds universitet), L. Bäckmalm (banktjg.) och J. Berntsen (länsstyr.).
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden S. Jungefors (dep.råd finansdep.), G. Borggård (exp.chef handelsdep.), B. Hamdahl (rättschef soc.dep.), E. Borglund (tf rev.sekr.), S. Nordlund (rättschef inrikesdep.), K. G. Lindelöw (eckl.dep.) och Å. Widding (finansdep.), assessorerna J. E. Jagander (just.dep.), L. Ljunggren (dep.råd försvarsdep.). S. Boman (inrikesdep.), O. Börjeson (tf dep.råd just.dep.), C. G. Källner (tf dep.råd inrikesdep.), Å. Ihrfelt (just.dep.), A. Wijkström (just.dep.), O. Lindh (just.dep.), A. Ligner (komm.dep.) och B. Orrhede (just.dep.), fiskalerna B. Karlsson (jordbr.dep.), R. Ström (just.dep.), B. Edqvist (riksdagen), I. Lindqvist (just.dep.), H. Regner (MO) och O. Ekman (ensk.ang.).
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden E. Nyman (byråchef krim.vårdsstyr.), G. Steen (tf byråchef JO), C. Nordström (dep.råd komm.dep.), och L. Landh (expropr.utredn.), assessorerna O. Nordströn. (just.dep.) och C.-I. Skarstedt (försvarsdep.), fiskalerna T. Sigeman (studier), A. Palm (parkeringskomm.) och B. Eliasson (just.dep.).
    i hovrätten för Övre Norrland: lagmannen B. Sandström (stf. JO), hovrättsråden I. Lidbeck (adm. dir. avtalsverket), S. Marcus (rättschef försv.dep.), I. Kilander (just.dep.), T. Löfstedt (dep.råd just.dep.) och L. Böhme (tf rev.sekr.), assessorerna G. Normark (avtalsverket), Å. Weidstam (just.dep.), P. E. Nilsson (just.dep.) och C. Ljungström (komm.dep.).