Nya publiceringsregler
Publicistklubben har antagit följande nya publiceringsregler att gälla fr. o. m. den 1 juni 1967.

 

Ge korrekt information
Journalistik måste bedrivas så, att pressens och journalisternas anseende inte kan ifrågasättas. Förtroendet för pressen kan bibehållas endast genom ständig strävan att ge korrekt information.
    Sträva alltid efter saklighet och opartiskhet i nyhetsförmedlingen.
    Var kritisk mot nyhetskällorna. Återge inte en uppgift utan kritisk granskning, även om den redan har publicerats på annat håll. Kontrollera uppgifter på nytt i tveksamma fall.
    Löpsedel och rubrik skall ha täckning i texten.
    Ökad offentlighet åt handlingar och andra uppgifter, som finns hos myndigheter, skärper kravet på omdöme och ansvar. Om journalist har fått del av uppgifter, som endast delvis är offentliga, måste förbehåll om sekretess för övriga delar ovillkorligen respekteras.
    Visa stor återhållsamhet vid återgivandet av formulär till psykologiska prov och liknande.

 

Döm ingen ohörd
Publicera inte anmälan om brott utan att noga pröva om anmälan kan anses grundad. Betänk att den anmälde kan vara oskyldig. Återge inte ovidkommande påståenden om personer, som har nämnts i samband med brott.
    Granska kritiskt uppgifter om personer som är efterlysta vid polisutredning. Hela ansvaret för namn- och bildpubliceringen faller på den tidning som återger materialet. Försvåra inte polisens arbete genom att för den förtiga uppgifter som är av värde för brottsutredning.
    Föregrip inte domstolens avgörande genom att ta parti i skuldfrågan. Återge båda parternas ståndpunkter. Har ett mål refererats, skall även domen eller annat avgörande omtalas.
    Offentliggör inte enskildas anmälningar till JK, JO, MO, RÅ, advokatsamfundet, medicinalstyrelsen och liknande instanser förrän sannolikheten för deras berättigande noga prövats. Innan anmälan efter tidningens prövning publiceras bör den anmälde ges tillfälle att uttala sig.
    Var uppmärksam på att anmälningar och stämningsansökningar kan syfta till skandalisering eller utpressning.

 

Respektera privatlivet
Avstå från publicitet, som kan kränka privatlivets helgd, såvida inte ett oavvisligt allmänintresse kräver offentlig belysning. Även personer, som tillhör offentligheten, har rätt att kräva en fredad privat sektor.
    Utnyttja inte enskildas godtrogenhet eller lust att bli omskrivna för en journalistik som skadar pressens anseende.
    Nedsättande publicitet om folkgrupper, föreningar, organisationer och företag m. m. kan vara kränkande för de enskilda medlemmarna.

 

566 Nya publiceringsregler    Undvik detaljerade beskrivningar av tillvägagångssättet vid brott, särskilt sedlighetsbrott. Visa alltid offren största möjliga hänsyn.
    Omnämn självmord eller självmordsförsök endast om det begåtts i samband med grovt brott eller väckt allmänt uppseende. Tänk på att lagen skyddar även avlidna mot förtal.

 

Var försiktig med namn
Pröva noga om publicering av ett brott bör ske utan att namnet på den misstänkte eller dömde utsätts. Detta gäller framför allt om omyndiga lagöverträdare.
    Publicera inte namn, om villkorlig dom, ungdomsfängelse eller skyddstillsyn kan komma ifråga.
    Undvik namnpublicering vid fängelsestraff på två år eller därunder. Namnges inte den misstänkte eller dömde — sätt då inte ut yrke, titel, ålder eller andra personliga uppgifter på så sätt, att det antyder vem som avses.

 

Visa hänsyn
Uppgifter från personundersökning skall i regel inte publiceras. Drag inte fram förseelser, som är ovidkommande i det aktuella fallet.
    Namnge inte personer som dömts i tidigare brottmål och avtjänat sina straff.
    Framhäv inte i rubriker, på löpsedlar eller på annat sätt misstänkta eller dömda personers ras eller nationalitet, om denna är för saken ovidkommande. Samma princip gäller om yrkesbeteckningar, politiska ståndpunkter eller religiösa åsikter.
    Framställningar eller beslut om villkorlig frigivning eller nåd publiceras endast om särskilda skäl föreligger.

 

Iakttag god sed
Anskaffning av nyhetsmaterial och bilder skall ske med metoder som är förenliga med god sed och inte skadar pressens anseende.
    Ange klart om ett samtal innebär en intervju eller är avsett för tidningens egen information.
    Respektera överenskommelser om tidsfrister för publicering av nyhetsmaterial.

 

Var varsam med bilder
Vad ovan sagts om texten gäller i tillämpliga delar även om bildmaterialet. Undvik kränkande eller sårande bilder.
    Observera att fotografier, tagna i obevakade ögonblick, kan kränka den avbildade.
    Förfalska inte en bilds innehåll genom beskärning, montage eller missvisande bildtext. Icke autentiska bilder får inte utges vara autentiska.
    Undvik fotografiska eller tecknade porträtt av lagöverträdare, vilkas namn inte publiceras.

 

Ge alltid plats åt genmälen
Ge alltid tillbörlig plats åt rättelser och befogade genmälen. Publicera utan dröjsmål, i oavkortat skick, Pressens Opinionsnämnds utslag i fall som rör den egna tidningen.
    Rådgör i tvistiga fall med andra redaktioner om tillämpningen av dessa publiceringsregler.