584Nytt justitieråd. Kungl. Maj:t har 6 sept. 1967 till justitieråd fr. o. m. 1 okt. 1967 utnämnt f. d. justitierådet Jochum Sjöwall (se SvJT 1948 s. 398). Justitierådet Sjöwall tillhörde högsta domstolen tiden 1 juni 1948—31 dec. 1958.

 

Lagrådet. K. M:t har 30 juni 1967 förordnat f. d. justitierådet Gösta Lina att fortf. under ett år tjänstgöra som led. i rådet. Fr. o. m. 1 okt. 1967 tjänstgör på lagrådets ord. avd. f. d. justitierådet Lind, ordf., justitieråden Bertil Alexanderson och Peter Westerlind samt regeringsrådet Hans-Fredrik Ringdén.

 

Statsrådsberedningen. K. M:t har 30 juni 1967 i beredn. förordnat förbundsordf., led. av riksdagens II kamm. Ingvar Carlsson att vara statssekr., tjf.dep.r., ass. i Svea hovr. Magnus Sjöberg att vara rättschef fr. o. m. 1 sept. 1967 och dep.sekr. Leif Andersson att vara kansliråd.

 

Nya regeringsråd. Kungl. Maj:t har 30 juni 1967 till regeringsråd utnämntdepartementsrådet i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Lars Simonsson fr. o. m. 1 aug. 1967 samt ordföranden i förvaltningsdomstolskommittén, f. d. regeringsrådet Kurt Holmgren, departementsrådet i finansdepartementet, byråchefen i riksskattenämnden Sture Lundell, administrative direktören vid statens avtalsverk, hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Ingmar Lidbeck, rättschefen i inrikesdepartementet, hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Stig Nordlund och rättschefen i socialdepartementet, hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Bengt Hamdahl fr. o. m. 1 sept.1967.

 

Regeringsrådet Simonsson är född i Karlskrona 2jan. 1916 och blev jur. kand. vid Stockholms högskola 1940. Efter tingstjänstgöring vid Jämtlandsnorra domsaga blev han fiskal i Svea hovrätt 1944 och assessor 1950. Han var tingsdomare i Medelpads östra domsaga 1950—51 och byråchef i priskontrollnämnden 1952. Efter tjänstgöring i nedre justitierevisionen utnämndes han 1956 till revisionssekreterare. Han blev hovrättsråd 1959. Sedan1957 har han tjänstgjort i justitiedepartementet, där han blev byråchef 1960 och departementsråd1965. Han är v. ordf. i ungdomsfängelsenämnden och suppl. i kriminalvårdsnämnden. Sedan 1960har han biträtt som ordf. i flygvapnets, numera försvarets haverikommission. Han genomgick försvarshögskolan 1961. 

 

Regeringsrådet Lundell är född i Stockholm 13 nov. 1910 och blev student där 1930. Efter tjänstgöring vid överståthållarämbetets skatteavdelning, där han 1948 blev förste taxeringsrevisor, var han åren 1948—1950 kanslichef i spärrkontonämnden och övergick därefter som revisionsintendent till riksskattenämnden där han blev byråchef 1957.1959 blev han lagbyråchef i finansdepartementet och 1965 departementsråd där. Han har deltagit i ett stort antal utredningar främst på beskattningsområdet och har medverkat i flera böcker på detta område. Sedan 1963 är han ledamot av styrelsen för Uddevallavarvet AB.

 

Regeringsrådet Lidbeck är född i Partille, Göteborgs o. Bohus län, 2 april 1916, blev student i Göteborg 1936 och jur. kand. vid Uppsala universitet 1940. Efter tingstjänstgöring i Nordmarksdomsaga inträdde han i hovrätten för Övre Norrland, där han blev fiskal 1944, assessor 1949 och hovrättsråd 1953. Han tjänstgjorde som tingssekreterare i Piteå domsaga 1944—1947. Han var 1953 —1955 sekr. i 1951 års kyrkomöteskommitté ochdärefter till 1961 sekr. och ledamot i stadsdomstolsutredningen. 1962—1965 biträdde han som avdelningschef i civildepartementet vid beredandet av lagstiftningen om statstjänstemännens förhandlingsrätt m. m. Han blev 1965 administrativ direktör i statens avtalsverk. Som sakkunnig har han biträtt olika utredningar. Han är ordf. i försvarets haverikommission.

 

Regeringsrådet Nordlund är född i Stockholm 7sept. 1920. Han blev jur. kand. i Stockholm 1945. Efter tingstjänstgöring i Stockholms läns västradomsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blevassessor 1956. Hovrättsråd blev han 1963. Under 1954 tjänstgjorde han som notarie med sekreterargöromål i tredje lagutskottet. Sedan 1955 har hantjänstgjort i inrikesdepartementet, först som sakkunnig till 1958, därefter som rättsavdelningschef till 1965 och slutligen som rättschef. Vid sidan därav har han haft olika lagstiftningsuppdrag, främst avseende polislagstiftningen, lagstiftningen om psykiskt utvecklingsstörda och kommunalrätten.

 

Regeringsrådet Hamdahl är född i Göteborg 11sept. 1923, blev student där 1941 och jur. kand. i Lund 1945. Efter tingstjänstgöring i Sunnervikens domsaga inträdde han i hovrätten för Västra Sverige, där han blev fiskal 1949 och assessor 1957. Han tjänstgjorde som tingssekreterare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga 1951—1953. Han var notarie med sekreterargöromål hos tredje lagutskottet vid 1955 års riksdag och blev sakkunnig i socialdepartementet samma år. Därefter blev han byråchef för lagärenden i socialdepartementet 1958 och chef för rättsavdelning där 1960. Han blev hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige 1963. Han har medverkat i olika kommittéer och varit ersättare i arbetsdomstolen sedan 1962.