Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 juni 1967 förordnat ass. i Göta hovr. Sven Heurgren att biträda med vissa uppg. i dep:t fr. o. m. 1 sept. 1967;
    s. d. förordnat tf. dep.r., ass. i hovr. för Västra Sverige Olof Börjeson att vara dep.r. i dep:t och hovrättsr. i Svea hovr. Lars-Erik Tillinger att innehalångtidsvik. på en dep.r. tjänst i dep:t fr. o. m. 1 aug. 1967.

 

586 Personalnotiser    Dep.chefen har
    9 juni 1967 förordnat fisk. i Svea hovr. Sigvard Holstad till sekr. i utredn. av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål och 12 juni 1967, på därom gjord ans., entledigat adv. Dag Wersén från uppdraget;
    26 juni 1967 förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Tomas Huldén till sekr. åt den sakk. för utredn. av frågan om publicering av författn. m. m. och 30 juni 1967 förordnat kanslir. Lennart Myrsten och ass. i Svea hovr. Eskil Persson att biträda den sakk. som experter;
    30 juni 1967 förordnat docenten Sven Englund och med. lic. Kjell Öhrberg till experter åt abortkomm.;
    s. d. förordnat professorerna Roger Bonnichsen och Leonard Goldberg till experter åt komm. för utredn. ang. trafiknykterhetsbrott;
    25 aug. 1967 förordnat byrådir. Anders Bauer till expert åt utredn. ang. frågan om vidgad samhällsinformation fr. o. m. 1 sept. 1967;
    s. d. förordnat överåkl. Berndt-Erik Berndtsson att — med entledigande som expert åt trafikmålskomm. — vara led. i komm.