NILS MANNERFELT och CARL-JOHAN COSMO. Ordningsbot. Parkeringsbot. Redogörelse för gällande lagstiftning. Sthm 1967. Norstedts. 108 s. Kr. 19,50.

 

Denna bok innehåller en redogörelse för lagstiftningen om ordningsbot, parkeringsbot och kommunal trafikövervakning. Den är i första hand avsedd som en handledning för dem som skall tillämpa bestämmelserna och är utformad med tanke på att dessa personer i allmänhet inte är jurister. I boken återges bl. a. rikspolisstyrelsens katalog över gärningsbeskrivningar och ordningsbotsbelopp.

A. K.

 

Kriminalvården 1966. Kriminalvårdsstyrelsen. Sthm 1967. 104 s.Kr. 5,00, inb. kr. 9,75. — Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.

 

Sedan BrB varit i tillämpning i två år, är det av intresse att av kriminalvårdsstyrelsens årliga publikation Kriminalvården få vissa uppgifter om de förändringar den medfört.
    I förhållandet mellan å ena sidan tidsbestämt frihetsstraff, å andra sidan villkorlig dom med övervakning och dess motsvarighet i BrB skyddstillsyn har någon förskjutning skett i riktning av ökad tillämpning av den senare kategorien. Antalet av dem som intogs för avtjänande av straffarbete eller fängelse var 1963 10 095, 1964 10 538, 1965 9 342 och 1966 9 641. De som kriminalvården fick mottaga på grund av villkorlig dom med övervakning eller dom till skyddstillsyn var 1963 5 609, 1964 5 854, 1965 5 567 och 1966 6 438.
    Av dem som dömts till skyddstillsyn togs under 1966 625 in på anstalt för behandling enligt BrB 28: 3. Av dessa var hälften under 21 år och något mer än 10 % över 25 år.
    Användningen av tidsbestämt frihetsstraff, numera alltid fängelse, för unga har starkt minskat efter den restriktion som införts genom BrB. Talen var för dem som intagits före fyllda 18 år 1963 41, 1964 30, 1965 5 och 1966 5. För åldersgruppen mellan 18 och 21 år var motsvarande tal 1963 952, 1964 1 033, 1965 683 och 1966 696. Användningen av ungdomsfängelse visar icke någon påtaglig ökning oaktat nedgången av antalet för frihetsstraff intagna. Talen för nyintagna var 1963 307, 1964 345, 1965 396 och 1966 334.
    Användningen av internering har hållit sig på ungefär samma nivå som förut förvaring. Talen för de nyintagna var 1963 141, 1964 131, 1965 155 och 1966 124.
    Antalet för undergående av förvandlingsfängelse intagna har minskat: 1963 269, 1964 257, 1965 160 och 1966 170.
    Reglerna om villkorlig frigivning ändrades fr. o. m. den 1 januari 1966. Villkorlig frigivning blev möjlig redan efter avtjänande av halva strafftiden.Under 1966 blev 189 villkorligt frigivna innan 2/3 av strafftiden avtjänats. Den ådömda strafftiden var för dessa: över 6 månader intill 1 år för 56,1 år för 37 och över 1 år för 96.
    Övervakningsnämnderna har under 1966 förklarat den villkorligt medgivna friheten förverkad i 187 fall. Den motsvarande åtgärden vid skyddstillsyn eller

 

646 Litteraturnotiservillkorlig dom med övervakning är framställning till åklagare om att denne måtte föra talan om ådömande av annan påföljd. Sådan framställning har gjorts i 23 fall. Mycket oftare har övervakningsnämnderna förordnat om tillfälligt omhändertagande: för villkorligt frigivna i 590 fall och för dömda tillhörande den andra nämnda kategorien i 564 fall.
    Framställning enligt nordiska verkställighetslagen om verkställighet av svensk dom till frihetsstraff i något av grannländerna har 1966 bifallits i 228 fall, och motsvarande framställning från grannländerna om verkställighet i Sverige har bifallits i 100 fall.

I. S.