Rikets judiciella indelning m. m. D. 1 jan. 1967 trädde ett stort antal kommunala indelningsändringar i kraft. I anslutning till dylika ändringar har K. M:t genom skilda beslut under 1966 förordnat om judiciella indelningsändringar. I det följande lämnas en redogörelse för några av dessa ändringar.
    K. M:t (i inrikesdep.) har d. 15 och 21 april 1966 förordnat att områdena för Södra Hagunda och Vaksala kommuner samt Rasbo kommun skulle upphöra att tillhöra Tiunda tingslag och Uppsala läns södra domsaga och d. 1 jan. 1967 föras, Södra Hagunda och Vaksala kommuner till Uppsala stad samt Rasbo kommun till Uppsala läns norra domsaga. I anledning av indelningsändringarna har K. M:t d. 18 nov. 1966 uppdragit åt länsstyrelsen i Uppsala län att utreda om en sammanläggning bör ske av Tiunda och Trögds tingslag i Uppsala läns södra domsaga.
    D. 1 jan. 1967 har Dingtuna, Skultuna, Tillberga och Kungsåra kommuner sammanlagts med Västerås stad och kommunernas områden upphört att tillhöra Västmanlands mellersta domsaga samt Västervåla socken sammanlagts med Fagersta stad och därför kommit att tillhöra Västmanlands mellersta domsaga (beslut av K. M:t i inrikesdep. d. 21 och 29 april 1966).
    Genom beslut d. 16 juni 1966 förordnade K. M:t att Misterhults och Kristdala socknar från Sevede och Tunaläns domsaga samt Döderhults socken från Norra Möre och Stranda domsaga skulle förenas med Oskarshamns domsaga d. 1 jan. 1967. Sedan Göta hovrätt påpekat att domsagoregleringen aktualiserade en omprövning av domkretsindelningen i Kalmar län, anbefallde K. M:t d. 23 sept. 1966 hovrätten att utreda om ytterligare ändringar i judiciellt avseende borde företas i länet.
    D. 1 jan. 1967 har Mörrums socken i judiciellt avseende förts från Listers och Sölvesborgs domsaga till Bräkne och Karlshamns domsaga samt Lösens och Augerums socknar från Östra och Medelsta domsaga till Karlskrona stad, allt enligt beslut d. 6 maj 1966 av K. M:t, medan området för Bräkne Hoby kommun flyttats från Bräkne och Karlshamns domsaga till Östra och Medelsta domsaga.
    K. M:t (i inrikesdep.) har d. 15 april 1966 beslutat att dels Glostorps, Lockarps och Oxie socknar skulle i bl. a. judiciellt avseende sammanläggas med Malmö stad dels Håstads, Igelösa, Norra Nöbbelövs, Odarslövs, Stångby,Vallkärra och Västra Hoby socknar med Lunds stad samt d. 29 april 1966 att områdena för Klagstorps och Anderslövs kommuner skulle överföras från Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga till Oxie och Skytts domsaga allt d. 1 jan. 1967.
    Genom beslut d. 29 juni 1966 har K. M:t förordnat om tillkomsten av tvånya domsagor i Skåne fr. o. m. d. 1 jan. 1967, Kristianstads domsaga med kansli och tingsställe i Kristianstad samt Ystads domsaga med kansli i Ystad samt tingsställe där och, t. o. m. 1968, i Sjöbo. Kristianstads domsaga består av Östra Göinge domsaga — med undantag av Osby köping samt Loshults och Örkeneds landskommuner — Villands domsaga och Gärds och Al-

 

76 Notiserbo domsaga — med undantag av Kiviks och Brösarps landskommuner —samt Kristianstads stad, till följd varav rådhusrätten i Kristianstad har upphört vid utgången av 1966. Osby köping samt Loshults och Örkeneds landskommuner har förts till Västra Göinge domsaga d. 1 jan. 1967 och Kiviks och Brösarps landskommuner till Ingelstads och Järrestads domsaga. Ystads domsaga utgörs av Färs domsaga samt Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga, med undantag av ovannämnda delar av domsagan som har förenats med Oxie och Skytts domsaga.
    Enligt beslut av K. M:t (i inrikesdep.) d. 11 febr. och 1 april 1966 har Angereds och Bergums socknar samt Tuve, Säve, Torslanda och Björlanda socknar i bl. a. judiciellt hänseende sammanlagts med Göteborgs stad d. 1 jan 1967.
    K. M:t har d. 28 okt. 1966 beslutat, att rådhusrätten i Landskrona skall upphöra vid utgången av juni 1967 och staden i judiciellt avseende förenas med Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga d. 1 juli 1967, varefter domsagan skall heta Landskrona domsaga. Den nybildade domsagan skall ha kansli i Landskrona och tingsställe där samt, t. o. m. 1968, i Marieholm.
    Rådhusrätten i Kristinehamn upphörde vid utgången av juni 1966 och staden förenades i judiciellt avseende med Östersysslets domsaga enligt beslut av K. M:t d. 6 maj 1966. Domsagans kansli finns fortfarande i Kristinehamn och ting hålls där och i Filipstad.
    Rådhusrätten i Skellefteå upphörde vid utgången av 1966. Staden har enligt beslut av K. M:t d. 29 juni 1966 förenats i judiciellt avseende med Västerbottens norra domsaga och Skellefteå tingslag. Enligt beslut d. 4 nov.1966 skall den utvidgade domsagan heta Skellefteå domsaga. Skellefteå är fortfarande kansliort för domsagan och ting hålls där och i Norsjö.
    Under 1966 har K. M:t uppdragit åt Svea hovrätt att skyndsamt göra en utredning om Nyköpings stads förenande i judiciellt avseende med Nyköpings domsaga och åt Göta hovrätt att utreda om den judiciella indelningen i Jönköpings län bör ändras på så sätt att området för vart och ett av Eksjö, Jönköpings och Värnamo åklagardistrikt bildar en underrätt.
    Slutligen bör nämnas att, sedan K. M:t d. 30 dec. 1965 anbefallt Svea hovrätt att verkställa utredning huruvida Sundbyberg borde föras från Sollentuna och Färentuna domsaga till Solna domsaga, hovrätten d. 30 sept. 1965 inkom med den begärda utredningen, vari föreslås att ändringen skall ske d. 1 juli 1967. Ärendet har remissbehandlats och är nu föremål för K. M:ts prövning. B. L-s.