Litteraturnotiser 769THORSTEIN ECKHOFF. Rettferdighet og rettssikkerhet. /Justice and the rule of law./ Artikler samlet i anledning professor Eckhoffs 50-årsdag, 5. juni 1966. Oslo 1966. Tanum forlag. 400 s.

 

Den föreliggande digra volymen utgör ett färskt exempel på en form av litterär hyllning för en jubilerande vetenskapsman vilken börjat praktiseras i vårt västra grannland. Uppsatssamlingar av detta slag ha vissa påtagliga fördelar framför den eljest traditionella typen av festskrifter: dels ställes festföremålet och hans vetenskapliga insatser i centrum för intresset, och dels göras skrifter av hans penna lättare tillgängliga för den intresserade som eljest har att söka dem i vitt skilda, ofta svårtillgängliga publikationer, vilka kanske ej ens utkommit i tryckt skick.
    Det nu gjorda urvalet ur Eckhoffs rika och mångsidiga produktion återger de skilda uppsatserna i deras ursprungliga skick, i vissa fall med kompletteringar eller justeringar, föranledda av senare utkomna vetenskapliga arbeten. De ha sammanställts i tre huvudgrupper nämligen skrifter i rättssociologi, rättsfilosofi och juridisk metodlära, skrifter rörande domstolarnas verksamhet samt slutligen skrifter i statsrätt och förvaltningsrätt. Uppsatserna, som äro författade på norska eller engelska, ha till största delen hämtats ur skilda nordiska festskrifter och tryckta periodica, men även ur den förträffliga stencilerade serien »Jussens venner», som utges av Universitetsbokhandeln i Oslo i samarbete med »Det juridiske studentutvalg», en serie till vilken — åtminstone ännu så länge — saknas en fullvärdig motsvarighet i vårt land. Samlingen utgör ett talande vittnesbörd om professor Eckhoffs originalitet, kritiska sans, mångsidighet och skaparkraft, allt egenskaper som ställer honom i främsta ledet bland nordiska rättsvetenskapsmän.

I. A.

 

EBERHARD SOMMER. Das Recht der Wettbewerbsbeschränkungen in den nordischen Staaten. Köln 1967. Carl Heymans Verlag KG. 198 s. DM 24,00.

 

Nordisk rätt uppmärksammas icke särdeles ofta i utlandet. Här föreligger emellertid nu på tyska en utförlig jämförande framställning av rättsreglerna iDanmark, Finland, Norge och Sverige om hur karteller och konkurrensbegränsningar motverkas. Som bekant utgör kartellrätten ett av de områden där en harmonisering av de nordiska ländernas lagstiftning ej lyckats. Nordiska rådet hade saken uppe 1961, men olikheter i ländernas näringspolitiska grundsyn ledde till att samarbetet begränsades till vidgade kontakter mellan de myndigheter, som är verksamma på området. I denna bok får vi nu en detaljerad jämförelse av de fyra ländernas lagstiftning. Värdefullt är att författaren i boken infogat alla aktuella lagar i tysk översättning. Därmed har de blivit tillgängliga för en internationell publik.

G. P.

 

International Criminal Law. Edited by Gerhard O. W. Mueller and Edward M. Wise. New York 1965. Fred B. Rothman & Co., N. J., Sweet & Maxwell Ltd., London. XVI + 660 s. — Publications of The Comparative Criminal Law Project New York University Vol. 2.

 

I den komparativa straffrättsliga serie, som utges av New York University under ledning av prof. Gerhard O. W. Mueller, ingår detta samlingsverk om internationell straffrätt. Arbetet kan betecknas som en antologi eller materialsamling i internationell straffrätt med utdrag ur olika länders lagstiftning,

 

49 —673005. Svensk Juristtidning 1967

 

770 Litteraturnotiserkonventionstexter och förslag till konventioner, uppsatser samt innehållsrika bibliografiska notiser.
    Boken inledes med en uppsats av den engelske prof. Georg Schwarzenberger om begreppet internationell straffrätt.
    I första kap. behandlas därefter jurisdiktionsreglerna i positiv rätt med utdrag ur olika lagar och konventioner. Här kan nämnas 1963 års Tokyokonvention om brott och vissa andra handlingar ombord på flygplan, som tillträtts av Sverige, samt NATO:s regler om dess truppers status i medlemsländerna.
    Bokens andra kap. rör mindre internationell straffrätt än de kvalitetskrav som man från allmänt civilisatoriska om än icke folkrättsliga utgångspunkter kan ställa på ett lands straffrätt. Det inledes med en uppsats av Wise, i vilken denne detaljerat redogör för dessa krav. Härefter följer bl. a. utkast till en konvention, upprättat inom Harvard Law School, rörande staters internationella ansvar för brott mot utländska medborgare, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
    Tredje kap. rör sjöröveri och krigsförbrytelser. Det innehåller bl. a. Londonöverenskommelsen 1945 om åtal och bestraffning av krigsförbrytare samt uppsatser om Nürnbergrättegången och rättegången mot Eichmann.
    I fjärde kap. följer så material om judiciellt samarbete mellan stater. Här har intagits 1959 års europeiska konvention om rättshjälp i brottmål mellan staterna samt en uppsats av Mueller om detta ämne. I kapitlet behandlas också asyl och utlämning samt erkännande av utländska domar i brottmål. Detta kap. är tämligen magert. Beträffande utlämning finns mycket mera material från olika länder av värde för en handbok av detta slag. När det gäller rättshjälp och erkännande av utländska brottmålsdomar hade det varit av värde att få redogörelser för vad som i detta hänseende uträttats i Beneluxstaterna och i de nordiska länderna. Båda dessa lagstiftningskomplex är av stort principiellt intresse. Här kunde också ha medtagits de europeiska konventionerna år 1964 om straff för vägtrafikbrott och om övervakning av villkorligt dömda och villkorligt frigivna — om inte dessa tillkommit för sent för att hinna intagas i handboken.
    Arbetet avslutas med ett kap. om internationell straffrätt i materiell mening med utkast till bestämmelser om en internationell brottmålsdomstol och andra internationella processuella bestämmelser, FNs konvention av år 1948 om förebyggande och bestraffning av folkmord samt utkastet till en FN-konvention om brott mot mänsklighetens fred och säkerhet jämte en kommentar till denna av Mueller.
    Flera register ökar arbetets användbarhet som en handbok.
    Betydelsen hos detta verk ligger dels i dess egenskap av en innehållsrik handbok i internationell straffrätt, dels i de där intagna uppsatserna, som diskuterar och anvisar vägar fram emot en materiell internationell och övernationell straffrätt.

H. T.