780 Nordiskt och internationelltDen Norske Dommerforening holdt årsmøte i Oslo 4. septbr. 1967. På møtetholdt regjeringsadvokat Hans M. Michelsen foredrag om »Domstolene sett fra skranken». Foreningens formann og sekretær er fortsatt lagdommer Jens Fagereng og justissekretær i Høyesterett Ragnar Dietrichs.

J. T. B.

 

Kriminalbiologisk kongress i Köln. »Kriminalbiologische Gesellschaft» har firat sitt 40-årsjubileum med att i Köln hålla sin fjortonde kongress d. 13—15 okt. 1967. Sällskapet är en kriminologisk organisation, som vid sitt grundande år 1927 kanske närmast konkurrerade med den internationella straffrättsorganisationen men som numera delvis rör sig på samma område som den internationella kriminologiska föreningen. Som framgår av namnet, var föreningen från början starkt naturvetenskapligt orienterad. Då den hade sin ledning i Tyskland och Österrike, medförde detta under nazisttiden, att de vetenskapliga synpunkterna kommo i bakgrunden för rastänkandet. Efter andra världskriget återupplivades sällskapet av prof. i straffrätt vid universitetet i Freiburg, Thomas Würtenberger, som under många år var ordförande. Under de senaste åren har prof. i kriminologi i Heidelberg Heinz Leferenz varit ordförande. Sällskapet har nu cirka 200 medlemmar, huvudsakligen från Tyskland, men även från Österrike och Schweiz. Kongresserna hållas numera vartannat år och förhandlingarna publiceras under titeln »Kriminalbiologische Gegenwaltsfragen».
    Skandinaviska deltagare i kongressen voro från Sverige länsåklagare Klas Lithner samt från Norge prof. Johs. Andenæs och byråchef Helge Röstad.
    Programmet hade som huvudtema återfallsbrottsligheten bland vuxna och ungdomar. De för en nordisk deltagare värdefullaste föreläsningarna höllos av prof. i kriminologi vid universitetet i Frankfurt Friedrich Geerds om »Återfallsbrottsligheten bland vuxna», av prof. i straffrätt vid universitetet i Göttingen F. Schaffstein om »Återfall och återfallsprognos bland yngre och unga brottslingar», av psykiatern docent Bresser, Köln, om »De unga återfallsbrottslingarnas typologi» och av docent Heinz Müller-Dietz från institutet för kriminologi vid universitetet i Freiburg om »Möjligheter för och begränsning av behandling av vuxna återfallsbrottslingar». Anledningen till detta omdöme var den värdefulla inblick föreläsningarna och de därtill hörande diskussionerna gåvo i den moderna tyska straffrätten och kriminologin. Som en värdefull orientering för de icke-skandinaviska deltagarna föreläste prof. Andenæs om »Återfallsbrottslighet i Skandinavien», vilket samtidigt blev en redogörelse för grunddragen i den skandinaviska kriminalpolitiken.
    I samband med kongressen höll »Kriminalbiologische Gesellschaft» sitt årsmöte, där det beslutade att ändra sitt namn till »Gesellschaft für die gesamte Kriminologie». Anledningen var att man, troligen delvis under inflytande av sociologisk kriminologi, ville skjuta det biologiska inslaget i kriminologin i bakgrunden.
    Kongressen antog också en resolution, där man rekommenderade upprättandet av ett statligt institut för kriminologisk forskning. Vissa förslag ha nyligen framkommit om att upprätta ett sådant i anslutning till den centrala statliga kriminalpolismyndigheten (Bundeskriminalamt) i Wiesbaden, men deltagarna i diskussionen vid kongressen ansågo att ett sådant institut borde vara antingen fristående eller anknutet till ett universitet.

K. L.