LEON RADZINOWICZ. In Search of Criminology. London 1961. Heinemann.VII+254 s. 25 sh.

 

Detta arbete är resultatet av en omfattande studieresa, som förf. gjort i Västeuropa och U.S.A. för att skaffa sig kunskap om vad som gjordes utanför England i fråga om undervisning och forskning i kriminologi. Förutom en översikt över kriminologiens ställning i olika länder — t. o. m. med detaljuppgifter rörande små universitetskurser o. d. — innehåller boken mycket värdefullt om den kriminologiska forskningens historia. I Sverige har förf. uppenbarligen inte varit under sin studieresa. Sina uppgifter om vårt land tycks han ha fått i andra hand, vilket kan vara en förklaring till att han (s. 113) är okunnig om existensen av Kriminalvetenskapliga institutet i Stockholm.

H. T.

 

LEON RADZINOWICZ. The Need for Criminology and a Proposal for an Institute of Criminology. London 1965. Heinemann. XIX+123 s. 18 sh.

 

Prof. Radzinowicz i Cambridge, ledare av det första universitetsinstitutet för kriminologi i den engelsktalande världen, inbjöds av the Association of the Bar i staden New York att avge förslag rörande inrättandet av ett kriminologiskt center i New York. Förf. föreslår i detta arbete inrättandet av ett från universitet och myndigheter helt fristående kriminologiskt institut med omfattande arbetsuppgifter. Förutom med ren kriminologisk forskning skulle institutet syssla med kriminalpolitiska uppgifter, med pedagogiska problem rörande undervisning i kriminologi och med egen undervisning på hög nivå. En donation om 8 à 10 milj. dollar anser förf. vara en nödvändig grundplåt för inrättandet av ett dylikt institut.

H. T.

 

DAG HELMERS—ALLAN EKSTRÖM. Pensionering i företagens regi. Sthm 1967. Industriförbundets förlag. 239 s. Kr. 24,00.

 

Den 1 mars 1968 träder de vid fjolårets riksdag antagna nya civilrättsliga och skatterättsliga bestämmelserna om pensionsutfästelser i kraft. Den nya lagstiftningen, som har stor betydelse för många företag, är delvis mycket komplicerad. Till ledning för dem som skall tillämpa den föreligger nu en kortfattad kommentar som i huvudsak bygger på förarbetena. Departementschefens anföranden återges utförligt på många punkter. Flera särskilt invecklade regler åskådliggörs genom praktiska exempel.

A. K.