Personalnotiser 175Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    8 jan. 1968 förordnat f. d. överdir. Erik Montell till expert åt informationsutredn.,
    16 jan. 1968 entledigat fisk. i Svea hovr. Lars Lunning från förordnande att vara sekr. åt abortkomm.,
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Carl Herman Bergh att vara sekr. i grundlagberedn.,
    19 jan. 1968, med entledigande av professorn Jan Hellner, förordnat professorn Kurt Grönfors att vara sakk. rör lagstiftn. om kommission, handelsagentur och handelsresande och 2 febr. 1968, med entledigande av ass. i Svea hovr. Anders Knutsson, förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Anders Stendahl till sekr. åt de sakk.,
    19 jan. 1968 uppdragit åt patenträttsrådet Claes Uggla, krigsrådet Curt Nilsson och ass. i hovr. för Nedre Norrl. Carl-Ivar Skarstedt att biträda inom dep:t med en begränsad översyn av lagen 29 nov. 1946 med särsk. best. om uppfinningar av betydelse för försvaret,
    8 febr. 1968 förordnat dir. Mats Börjesson, landssekr. Arne Fröjd och omb.mannen Malte Lindell till experter åt 1967 års polisutredn.,
    16 febr. 1968 förordnat tjf. rättschefen Carl Lidbom och ass. i Svea hovr. Allan Ekström att som sakk. följa arb. i de i Danmark och Norge tillsatta komm. för lagstiftn. om rätt att frånträda avtal i vissa fall.

 

Socialdepartementet. K. M:t har 19 jan. 1968 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrl. Björn Sjöberg att biträda som sakk. inom dep:t fr. o. m. 1 febr. 1968.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 19 jan. 1968 förordnat länsass. vid länsstn i Jämtlands län, dep.sekr. i Ae 28 Claes Löfgren att vara dep.sekr. i Br 6 i dep:t fr. o. m. 1 febr. 1968.
    Dep.chefen har 9 febr. 1968 förordnat byrådir. hos försvarets civilförvaltn. Sten Virdesten att vara e. tjänsteman i Bg 4 i dep:t fr. o. m. 1 mars 1968.

 

Finansdepartementet. Statsrådet Wickman har med stöd av K. M:ts bemyndigande 15 dec. 1967 tillkallat bl. a. exp.chefen Axel Wallén som sakk. med uppdrag att förhandla om avtal med vissa branschstiftelser.
    Dep.chefen har 24 jan. 1968 förordnat kammaråkl. Gösta Welander att vara bitr. sekr. åt skattestrafflagutredn. fr. o. m. 1 febr. 1968 t. v.

 

Jordbruksdepartementet. K. M:t har 1 dec. 1967 förordnat tf. dep.sekr. Birger Siöalth att vara dep.sekr. i Br 6 i dep:t fr. o. m. 1 jan. 1968.

 

Inrikesdepartementet. Dep.chefen har 2 jan. 1968 tillkallat utbildn.chefen Sven-Hugo Ryman att som sakk. utreda frågor om vissa samhällsåtgärder vid arbetskonflikt och utsett fisk. i Svea hovr. Lars Lunning till sekr. åt den sakk.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    12 jan. 1968 förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Arend Nordin att inneha långtidsvik. på en lagmanstjänst i hovr. och 26 jan. 1968 förordnat hovrättsr. i hovr. Folke Andrén att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. t. v. t. o. m. 31 juli 1968,
    12 jan. 1968 förordnat fisk. i Göta hovr. Nils Ljunggren att inneha långtidsvik. på byråchefstjänsten i hovr. fr. o. m. 1 febr. t. v. t. o.m. 30 sept. 1968, 19 jan. 1968 förordnat fisk. i hovr. för Nedre Norrl. Nils Sjölander att vara ass. i hovr.,
    2 febr. 1968 utnämnt tingsdom. i Stockholms läns västra dga Ernst Heyman till hovrättsr. i Svea hovr. fr. o. m. 16 april 1968.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    12 jan. 1968 utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Jan-Eric Jagander till tingsdom. i Vättle, Ale och Kullings dga,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrl. Sven Bouvin att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Ångermanlands södra dga fr. o. m. 15 jan. t. v. t. o. m. 15 juli 1968,
    26 jan. 1968 förordnat rådm. i rr i Jönköping Bertil Hagard att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Borås dga fr. o. m. 1 febr. t. v. t. o. m. 30 juni 1968,

 

176 Personalnotiser    2 febr. 1968 förflyttat och förordnat borgm i rr i Nyköping Carl Sandblom att vara häradshövd. i Nyköpings dga fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. utnämnt tf. häradshövd. i Sevede och Tunaläns dga, rev.sekr. Bert Göransson till tingsdom. i Kristianstads dga fr. o. m. 1 april 1968.