Rådhusrätterna. K. M:t har
    12 jan. 1968 utnämnt rev.sekreterarna Gustaf Knös och Birgitta Adde till rådm. i Stockholms rr, Knös fr. o. m. 1 mars 1968 och Birgitta Adde fr. o. m. 1 april 1968,
    s. d. förordnat assessorerna i Stockholms rr John Westin och Ingrid von Möller att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr t. v. t. o. m. 30 juni 1968,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrl. Tage Andersson att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr i Östersund t. v.,
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Johan Falkman att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr i Motala fr. o. m. 12 febr. 1968 t. v.,
    s. d. förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Björn Karlén att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr i Karlstad fr. o. m. 22 jan. 1968 t. v.,
    16 febr. 1968 förordnat rådmännen i Stockholms rr Gustaf Almling, Maja-Britta Oldin och Harald Ljungström till ordf. på avd. i rr t. o. m. 31 dec. 1968, Almling på 10:e avd. fr. o. m. 1 april 1968, Maja-Britta Oldin på 12:e avd. fr. o. m. 1 mars 1968 och Ljungström på 23:e avd. fr. o. m. 1 april 1968.

 

Riksdagen.
    Första lagutskottet har till ordf. omvalt adv. Ingrid Gärde Widemar (II kamm.). V. ordf. är liksom föregående år hemmansägaren Erik Svedberg (I kamm.). Av ledamöterna i utskottet är förutom ordf. två jurister, nämligen borgmästaren Gudmund Ernulf (I kamm.) och förbundsdir. Astrid Kristensson (II kamm.). Av suppleanterna är fem jurister, nämligen dir. Gösta Jacobsson och dir. Bertil Lidgard (båda I kamm.) samt adv. Bo Martinsson, kronofogden Sten Sjöholm och kammaråklagaren Dagmar Heurlin (alla II kamm.).
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf. och till v. ordf. omvalts folkskolläraren John Anderson (II kamm.). I utskottet är ingen jurist invald.
    Tredje lagutskottet har till ordf. omvalt häradshövdingen Erik Alexanderson (I kamm.). V. ordf. är liksom föregående år fiskaren Hans Levin (II kamm.). Av suppleanterna i utskottet är två jurister, nämligen dir. Bertil Lidgard och borgmästaren Gudmund Ernulf (båda I kamm.).
    I tredje lagutskottet tjänstgör som tf. sekr. utskottets bitr. sekr., ass. i Svea hovr. Hans Svahn och som tf. bitr. sekr. ass. i hovr. för Västra Sverige Ove Lindh.
    Ass. i Svea hovr. Gunvor Bexelius har förordnats att tjänstgöra som bitr. sekr. hos allmänna beredningsutskottet fr. o. m. 8 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1968.

 

Åklagarmyndigheterna. Riksåkl. har 18 jan. 1968 utnämnt kammaråkl. i Göteborgs åkl.dt Bertel Mårtensson att vara chefsåkl. i Bo 6 i Linköpingsåkl.dt.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 2 febr. 1968 förordnat krim.vårdsdir. Clas Amilon att bestrida göromål som ank. på byråchef på stns socialbyrå fr. o. m. 8 febr. 1968.

 

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi. K. M:t har 29 dec. 1967 utsett chefläkaren Gustav Jonsson, byrådir. Sven Rengby och professor Knut Sveri till svenska medl. i rådet tiden 1 jan. 1968—31 dec. 1970.

 

Statens råd för samhällsforskning. Universitetskanslersämbetet har 18 dec. 1967 förordnat doc. vid universitetet i Sthm, jur. dr Ingrid Detter att under tiden 1 jan. 1968—31 dec. 1970 inneha en e. o. forskartjänst i europamarknadsrätt och annan ekonomisk integrationsrätt vid rådet.

 

Trycklov 6/3 1968