Socialdepartementet. Dep.chefen har 29 mars 1968 förordnat bitr. häradshövd. i Gotlands dga Tor-Eric Sverne och ass. i Svea hovr. Carl-Edvard Sturkell till experter åt socialutredn.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 5 april 1968 förordnat dep.rådet Gösta Ekman att vara rättschef i dep:t fr. o. m. 16 april 1968.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 22 mars 1968 utnämnt t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Rune Dahnell till rev.sekr. fr. o. m. 1 april 1968.

 

Hovrätterna. K. M:t har 22 mars 1968 förlängt t. o. m. 30 juni 1968 förordnande för fisk. i Svea hovr. Ivan Odhammar att vid hovr. bestrida göromål som ank. på byrådir. i Ag 30;
    29 mars 1968 förordnat till ass. fr. o. m. 1 april 1968 i Svea hovr. fisk.na Inger Källoff, Christer Borlind och Bo Olof Melin, i Göta hovr. fisk.na Stig Iversen och Nils Ljunggren samt i hovr. för Övre Norrl. fisk. Olof Häger;
    5 april 1968 utnämnt rev.sekr. Ove Nelander till hovrättsr. i hovr. över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 juli 1968.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    22 mars 1968 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Bo Rundqvist att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Vättle, Ale och Kullings dga;
    s. d. förordnat fr. o. m. 17 april 1968 t.f. tingsdom. i Torneå dga Björn Morsing att inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Luleå dga och fisk. i hovr. för Övre Norrl. Olof Häger att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Torneå dga;
    5 april 1968 utnämnt rev.sekr. Göran Stapelberg till tingsdom. i Stockholms läns v. dga fr. o. m. 16 april 1968.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 mars 1968 förlängt t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1969, förordnande för ass. i Svea hovr. Owe Matton att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr i Södertälje;
    s. d. förordnat rådmännen i Stockholms rr Karl-Erik Skarvall, Gerdt Eberhardt och David Glück att vara ordf., Skarvall på en extra stornämndsavd. i rr fr. o. m. 1 april t. o. m. 31 dec. 1968, Eberhardt på rr:ns tjugoandra avd. fr. o. m. 1 april t. o. m. 31 dec. 1968 och Glück på rr:ns första avd. fr. o. m. 4 mars t. o. m. 30 sept. 1968;
    5 april 1968 förordnat ass.na i Stockholms rr John Westin, Ingrid von Möller, Bertil Freyschuss, Mikael af Geijerstam, Lars Gummesson och Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr t. o. m. 30 sept. 1968.

 

Riksdagens ombudsmän har 28 mars 1968 förordnat ass. i kammarr. Bertil Wennergren till kanslichef vid riksdagens ombudsmannaexpedition fr. o. m. 28 mars 1968 t. o. m. 27 mars 1974, byråchefen vid tekniska högskolan i Sthm Hans Bolinder, byråchefen Claes Hammarskjöld, inskrivningsdomaren Karl-Åke Lundin, ass. i Svea hovr. Per Lundbergh, ass. i Svea hovr. Lars Persson och byråchefen Sven Sjöberg till byråchefer där, Bolinder fr. o. m. 1 maj 1968 t. v. och övriga fr. o. m. 28 mars 1968 t. v., samt fisk. i hovr. för Västra Sverige Hans Regner och fisk. i Göta hovr. Tom T:son Thyblad till byrådirektörer där fr. o. m. 28 mars 1968 t. v.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter har antagits 8 mars 1968 Gunnar Dyhre, Göteborg, Jan Åke Engvall, Hässleholm, Bo Berglund, Motala, Ingemar Wahlquist, Sthm, Åslög Byström och Sten Olinder, Västerås, samt 5 april 1968 Oscar Junzell, Sthm, och Per Guldstrand, Tomelilla.

 

Internationella valutafonden. Prof. Leif Mutén har utsetts till forskningschef för 3 år fr. o. m. 1 febr. 1968 vid fondens Fiscal Affairs Department i Washington.

 

Trycklov 22/5 1968