JEAN PAILLUSSEAU. La Société anonyme. Technique d'organisation de l'entreprise. Paris 1967. Sirey (Bibliothèque de droit commercial dirigée par R. Houin, tome 18). 294 s.

 

Det är icke endast i Norden som aktiebolagsrätten ligger i stöpsleven. Inom EEC-länderna äro de bolagsrättsliga problemen sedan länge brännande. I Frankrike genomfördes genom lag den 24 juli 1966 en tämligen omfattande reform av detta rättsområde. Paillusseaus bok redogör för denna lagändring, men dess ärende är mer vittsyftande. Den innehåller i huvudsak en inträngande principiell diskussion av företagsbegreppet, av aktiebolagsformen såsom organisationsmodell och av de oundvikliga maktfördelningsfrågorna inom bolaget. Ehuru författaren naturligtvis knyter an till en sedan länge pågående fransk diskussion, vars grundvalar äro att söka i den tidigare, delvis tämligen starkt föråldrade franska bolagsrätten, synas hans kritiska synpunkter och analytiska grepp icke vara utan intresse även i andra rättskretsar. Särskilt diskussionen av maktfördelningsfrågorna (s. 143 ff.) ter sig originell och utgör ett intressant uttryck för den starkt funktionalistiska syn på företaget och dess organisationsformer som gjort sig gällande i fransk efterkrigsdoktrin, fått vind i seglen genom den förhärskande planhushållningen och på ett märkligt sätt bryter sig mot den traditionella franska handelsrättens starkt »borgerliga» karaktär. Paillusseaus arbete förefaller värt ett studium även bland de nordiska jurister som praktiskt eller teoretiskt syssla med bolagsrättsliga problem.

S. S.

 

Six Lectures on the Hague Rules. Edited by Kurt Grönfors. Handelshögskolans i Göteborg Skrifter 1967: 3. Göteborg 1966. Akademiförlaget—Gumperts. 149 s. Kr. 25,00.

 

Sommaren 1965 hölls ett internationellt sjörättskollokvium i Stockholm. Som gemensamt tema för diskussionerna hade valts Haagreglerna. Denna volym innehåller sex föredrag som hölls av skandinaviska jurister under kollokviet, nämligen The Hague Rules Catalogue av Sjur Brækhus, Oncarriage in Swedish Maritime Law av Kurt Grönfors, The Incorporation of Charterparty Terms into the Bill of Lading av Thor Falkanger, Shipowner's Liability for Damage caused by the Negligence of an Independent Contractor Performing Work for the Ship av Olof Riska, Unit Limitation and Alternative Types of Limitation of Carrier's Liability av Erling Selvig samt Who is the Hague Rule Carrier? av Hugo Tiberg.

A. K.