Den danske Dommerforening afholdt årsmøde og generalforsamling den 13.og 14. oktober 1967 i København. Som foreningens gæster ved modet deltog bl. a. f. d. hovrättspresidenten Sture Petrén, Stockholm, og byrettsdommer Odd Galtung Eskeland, Oslo. På årsmødet talte politiassessor, lektor Erik Christensen om »Politiets generalfuldmagt inden for forvaltningen og strafferetsplejen og domstolenes kontrol hermed». Endvidere talte afdelingsleder ved Københavns universitets retsmedicinske institut, dr. phil. Alf Lund om detstadig aktuelle spørgsmål »Det medicinsk-kemiske grundlag i alkoholsager»(spiritusbilisterne).
    På generalforsamlingen genvalgtes dommer Nøhr Hansen, Nykøbing F., som formand for foreningen. Også de øvrige valg var genvalg, dog at dommer Jørgen Clausen, Vejle, der havde ønsket at udtræde, blev erstattet af dommer Svend Nielsen, Frederikshavn. Kr.

 

Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 19 mars 1968 i Helsingfors. Vid mötet redogjorde föreningens sekreterare jur.lic. Bertel Appelqvist för de vid de diplomatiska sjörättskonferenserna i Bryssel i maj 1967 och i februari 1968 godkända konventionstexterna. Föreningen hade per 31 dec. 1967 61 medlemmar, varav 49 enskilda och 12 bolag eller andra sammanslutningar. Föreningens ordf. är sjöfartsrådet v. häradshövdingen Herb. Andersson och viceordf. prof. Olof Riska.

R. B-n

 

International Society for Military Law and Law of War kommer år 1970 att dela ut ett pris om 10 000 belgiska francs för ett vetenskapligt arbete inom föreningens ämnesområde. Arbetet kan vara avfattat på engelska, franska, holländska, italienska, spanska eller tyska och skall före d. 31 dec.1969 sändas in till Chief Editor of the Military Law and Law of War Review, Auditorat général, Palais de Justice, Bruxelles 1.

A. K.