Svenska föreningen för industriellt rättsskydd. Föreningens sammanträdesverksamhet omfattar liksom tidigare i första hand diskussioner i aktuella ämnen med inledningsanföranden av inbjudna föredragshållare. D. 2 mars 1967 lämnade hovrättsrådet Hans Bergqvist en orientering över ämnet »Otillbörlig konkurrens enligt det nya lagförslaget — särskilt om missbruk av företagshemligheter och tekniska förebilder». Livlig diskussion följde, främst rörande problemen kring know-how. — Vid föreningens årsmöte d. 25 april var överläggningsämnet »Administrativ varumärkespraxis: förändringar efter nya lagens tillkomst». Efter inledande översikt av byrådirektören Gunnar Moore följde allmän diskussion. Kontorchef Julie Olsen vid Patentdirektoratet i Köpenhamn, vilken var föreningens gäst, belyste utvecklingslinjerna i dansk praxis. Härigenom kom problemen kring samordning av de nordiska ländernas varumärkespraxis särskilt upp till debatt. — Det nyligen framlagda svenska betänkandet med förslag till firmalag och lag om skydd för ideell förenings och stiftelses namn m. m. togs upp till behandling vid föreningsmötet d. 31 okt. Firmautredningens sekreterare, hovrättsrådet Bengt-Erik Åhberg, lämnade en orientering över de föreslagna nyheterna, vilken följdes av livlig diskussion.
    I anledning av den diplomatiska konferensen för intellektuellt rättsskydd i Stockholm d. 12 juni—14 juli anordnade föreningen d. 20 juni en middag på restaurang Hasselbacken för ett 80-tal inbjudna konferensdeltagare. Vid middagen hölls välkomsttal av föreningens ordförande, prof. Seve Ljungman, tal av verkställande direktören i Sveriges Industriförbund Axel Iveroth samt tacktal av direktören i Bureaux Internation aux Réunis pour la protection de lá Propriété Intellectuelle (BIRPI), prof. G. H. C. Bodenhausen.
    Föreningen drabbades d. 25 juni av en svår förlust genom bortgången av sin vice ordförande, direktören Harry Onn. Hans minne tecknades av Ljungman vid föreningens sammanträde d. 31 okt.
    Efter kompletterande styrelseval vid detta sammanträde består styrelsen av Ljungman, ordf., direktören Sten Tengelin, v. ordf., byråchefen Frithiof Berglund, skattm., advokaten Nils Köhler, direktören Lennart Körner, ingenjören Nils Larfeldt, överingenjören Saul Lewin, överingenjören Frithiof Lindström, direktören Gudmund Silfverstolpe samt rådmannen Gunnar Sterner. Sekr. är hovrättsfiskalen, jur. lic. Ulf Bernitz och klubbmästare ingenjören Staffan Onn. Föreningen har cirka 450 medlemmar.
    Föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge och de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt tidskriften NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Denna utkom under 1967 med sin 36:e årgång i fyra, cirka hundrasidiga, häften. Ett av dessa utgjorde ett engelsk- och franskspråkigt specialhäfte med artiklar av utomnordiska upphovsrättsexperter i anledning av den nyssnämnda diplomatiska konferensen. Redaktionskommitténs ordf. är Ljungman, red. och ansv. utg. Sterner och svensk red.sekr. Bernitz.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rätts-

 

Notiser 421skydd medverkar föreningen i Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll sitt årsmöte d. 14 febr. Styrelsen utgörs av Tengelin, ordf., civilingenjören Ivar Bergenstråhle, direktören Nils Bergling, patenträttsrådet Claes Uggla och advokaten Örjan Grunden, tillika sekr. En styrelsepost är vakant efter Onns bortgång. Gruppens ordinarie ledamöter i AIPPI:s exekutivkommitté är Körner, Uggla och Grundén (en vakans). — Gruppen har cirka 140 medlemmar.
    AIPPI har cirka 3 800 medlemmar i huvudsak tillhörande nationella grupper i 31 länder. Dess exekutivkommitté sammanträdde d. 28 aug.—1 sept. 1967 i Helsingfors. Vid mötet, som samlat cirka 150 deltagare från alla världsdelar och där även de östeuropeiska staterna var tämligen väl företrädda, antogs ett flertal betydelsefulla resolutioner att föreläggas AIPPI:s nästa kongress i Venedig 1969. Bland överläggningsämnena märktes BIRPI:s plan för internationellt förenhetligande av granskningen av patentansökningar, förhållandet mellan Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten och det inom EEC planerade samarbetet inom patent- och varumärkesrätten, de i socialistländerna begagnade uppfinnarcertifikatens status enligt Pariskonventionen samt förenhetligande av nationell lagstiftning om arbetstagares uppfinningar.