Notiser 425Stockholms rådhusrätts domareförening höll ordinarie föreningssammanträden d. 25 april och d. 19 sept. 1967. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde med middag d. 21 febr., varvid rikspolischefen Carl G. Persson höll ett föredrag över ämnet »Den internationella brottsligheten och vårt land». D. 3 och d. 8 mars anordnades studiebesök på vårdanstalterna för alkoholmissbrukare Edshemmet och Venngarn. Vid sammanträdet d. 25 april höll hovrättsassessorn Erik Holmberg föredrag över offentlighetskommitténs betänkande »Offentlighet och sekretess». Föreningen sammanträdde vidare d. 6 dec. och åhörde ett föredrag av hovrättsassessorn Göran Ljungberg över ämnet »Tekniken och privatlivet», vid vilket föredrag förste kriminalassistenten Torsten Greiff vid rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning informerade om och demonstrerade tekniska medel för hemlig avlyssning av samtal. D. 25 april, d. 27 okt. och d. 6 dec. anordnade föreningen subskriberade middagar för sina medlemmar.
    Ordf. i föreningen har under året varit, till d. 19 sept. borgmästaren Yngve Kristensson och från nämnda dag borgmästaren Georg Ericsson. Styrelsen har i övrigt utgjorts av rådmännen Allan Wirgin, v. ordf., Wilhelm von Schéele och Gunvor Wegnelius, assessorerna Mikael af Geijerstam, klubbm., Lars Gummesson, sekr. och kassaförv., och Anna-Maria Eek. Suppl. har varit rådmännen Birger Brandt, Sten Kjellgren, Mats Hilding och Ulf Karlholm, tingssekreterarna Lennart Aspegren och Ulla Ljunggren-Thedéen samt tingsnotarien Karin Oldfelt-Hjertonsson. — Föreningen har 140 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse har under 1967 utgjorts av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Ingvar Ågren, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping, och Frans Victor, Östersund, med auditörerna Ragnar Grönwall, Kristianstad, och Gunnar Thyresson, Sthm, såsom suppl. Styrelsen har under 1967 avgivit ett antal yttranden över remisser. — Föreningen hade under 1967 65 aktiva och 3 passiva medlemmar samt en hedersledamot.

 

Föreningen Sveriges Statsåklagare. Genom årsmötesbeslut d. 9 okt. 1967 erhöll föreningens styrelse följande sammansättning: länsåklagaren Erik Lindström, ordf., länsåklagaren Sten Styring, v. ordf., länsåklagaren Brynolf Wendt, sekr., överåklagaren Berndt Erik Berndtsson, länsåklagaren Robert Clémentz och länsåklagaren K. G. Olsson med överåklagaren Erik Gamstedt, länsåklagaren Bert de Woul och länsåklagaren Lennart Heldin som suppl.

 

Föreningen Sveriges Länspolischefer har under 1967 sammanträtt två gånger. Årsmöte hölls d. 7 juni 1967. Vid årsmötet valdes till styrelse för tiden fram till årsmötet 1969 länspolischeferna Anders Holmström, ordf., Bertil Ankar, v. ordf., Christer Horn af Rantzien, sekr., Lennart Palmér och Karl-Gustaf Ståhl. Suppl. är länspolischeferna Ove Hesselgren och John Rudström samt bitr. länspolischefen Sverre Estréus. Föreningen har 28 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges polismästare sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 26 maj 1967 i Stockholm. Föreningens styrelse består av polismästaren Lars Waesterberg, Nacka, ordf., polismästaren Göte Friberg, Hälsingborg, v.

 

426 Notiserordf., polismästaren Lennart Printz, Huddinge, sekr., polismästaren C. G. Borgström, Trelleborg, polismästaren Lennart Medin, Gävle, polisöverintendenten Åke Hasselrot, Stockholm, och polissekreteraren Uno Lindgren, Vänersborg. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 200.