Föreningen Sveriges Rättshjälpsjurister. Styrelsen har under 1967 bestått av advokaterna Bror Wahlström, ordf., Ingvar Björkman, v. ordf., Anders von Zweigbergk, sekr. och kassör, samt Karin Tejning. Antalet medlemmar var 62. Endast i två mindre frågor har styrelsen haft att avgiva yttrande, båda föranledda av motioner till riksdagen. Föreningens ordinarie årsmöte, det tionde sedan föreningen bildades, hölls i Karlstad d. 15—16 sept.

 

Bankjuristernas Förening. Föreningen har under år 1967 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 16 febr., 13 april, 1 juni, 12 okt. och 7 dec. Föredrag har hållits av justitierådet Gösta Walin över ämnet »Något om förmånsrätt och återvinning i ny konkurslag», av bankdirektören P. G. Persson över ämnet »Spärrförbindelser i samband med byggnadskreditiv», av museiintendenten Ernst Nathorst-Böös om »Från Arte del Cambio till Wexelbanken», av direktören Sven Åvall över ämnet »Ackordscentralens verksamhet» samt av advokaten Frank Hallis Wallin över ämnet »Skatten på markvärdestegring».
    Föreningens styrelse utgöres av Lars Egelius, ordf., Dag Gillberg, v. ordf., Jan O. Norrbohm, sekr., Bertil Bylund, referent, Mats Thulin, klubbm., samt P. G. Persson. Antalet medlemmar i föreningen är 160.

 

Bolagsjuristernas förening har under 1967 hållit två sammanträden. Den ordinarie årssammankomsten ägde rum d. 12—13 juni. Föreningens medlemmar bereddes därvid tillfälle att besöka AB Tetra Pak och AB Åkerlund & Rausing i Lund samt AB Felix i Eslöv. I anslutning till sammanträdet höll prof. Per Olof Bolding ett föredrag över ämnet »Om slitande av internationella affärstvister». Föreningens höstsammanträde hölls d. 7 dec. hos Svenska Arbetsgivareföreningen. Härvid förekom diskussion i arbetsrättsliga frågor efter inledningsanförande av direktören Erik Forstadius, SAF, föredrag av preceptorn Anders Agell rörande utvecklingstendenser inom skadeståndsrätten, anförande av direktören Curt-Steffan Giesecke, SAF, benämnt »Förhandling i förvandling» samt exposé av försäkringsdomaren Carl Axel Petri över aktuellt reformarbete på socialförsäkringsområdet.
    Föreningens styrelse utgöres av direktören Lennart Hagberg, Iggesund, ordf., direktören Ulf Linderoth, Malmö, v. ordf., ombudsmannen Bengt Hellermark, Stockholm, sekr., ombudsmannen Magnus Thorfinn, Lund, kassör, samt ombudsmannen Bertil Åkesson, Falun, klubbm. Antalet medlemmar i föreningen var vid 1967 års utgång 165.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1967 hållit tre sammanträden. D. 18 april företog föreningen ett studiebesök på Svenska Arbetsgivareföreningen, där direktören Curt-Steffan Giesecke m. fl. informerade om SAF:s verksamhet. D. 15 juni hölls årsmöte och anordnades i anslutning därtill en diskussion om de yngre hovrättsjuristernas verksamhet inom olika områden med deltagande av hovrättspresidenten Sten Rudholm och representanter från departement, riksdagsutskott, utredningar m. fl. D. 15

 

Notiser 427och 16 nov. företogs studiebesök (på grund av stort deltagande dubblerat) på Landsorganisationen, där deltagarna informerades om LO:s verksamhet. Föreningen arrangerade vidare d. 19 maj en vårfest i form av utflykt på Mälaren med S/S Mariefred samt d. 15 dec. en julfest i hovrättens lokaler. Föreningens styrelse har under året behandlat ett flertal aktuella personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Under verksamhetsåret 1967/68 utgöres föreningens styrelse av fiskalerna Bo Melin, ordf., Christer Borlind, v. ordf., Lars Å. Beckman, sekr., Brita Swan, skattm., Thomas Ouchterlony, klubbm., Staffan Edling, idrottsförman, samt Anita Meyerson och Ann-Christine Zachrisson. — Föreningen har cirka 160 medlemmar.