FN-kommission för internationell handelsrätt. FN:s generalförsamling beslöt den 17 december 1966 att inrätta en United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) med uppgift att på olika sätt främja harmonisering och unifiering av den internationella handelsrätten. Detta är den andra FN-kommissionen på det rättsliga området. Den första, International Law Commission, har folkrätten som sitt arbetsfält och inrättades redan 1947.
    UNCITRAL har 29 stater som medlemmar. Medlemmarna väljs för en tid av sex år. Sju av dem skall vara afrikanska, fem asiatiska, fem latinamerikanska och fyra östeuropeiska stater. Västeuropa och de anglosaxiska länderna har sammanlagt åtta platser. En av dessa innehas av Norge.
    Kommissionen skall i princip hålla en session om året. Den första sessionen ägde rum i New York den 29 januari—26 februari 1968. Härvid diskuterades vilka ämnen som skulle sättas upp på kommissionens arbetsprogram. En mängd olika förslag framfördes, bl. a. internationell transporträtt och försäkringsrätt, industriell äganderätt, representation, legalisering av dokument och avskaffande av diskriminering i lagstiftning om internationell handel. Man enades emellertid om att följande tre ämnen skulle ges prioritet: 1. Internationell köprätt. 2. Internationella betalningar. 3. Skiljedom i internationella handelstvister. På det köprättsliga området skulle man till en början koncentrera sig på vissa frågor, nämligen 1955 och 1964 års Haagkonventioner om internationella köp, köprättsliga preskriptionsregler samt allmänna leveransbestämmelser, standardkontrakt, Incoterms och andra handelsklausuler. Inom ämnet Internationella betalningar skulle man ägna sig åt negotiabla dokument, bankkrediter och garantier. Kommissionen beslöt bl. a. att låta upprätta ett register över internationella organisationer verksamma inom de områden av den internationella handelsrätten som den i första hand skulle inrikta sin verksamhet på samt en samling av texter till internationella konventioner, kutymer och andra regler på dessa områden.

A. K.