Notiser 539Utredning om kostnadsersättning och rättshjälp i förvaltningsärenden. Chefen för justitiedepartementet har tillkallat två sakkunniga för att utreda och göra en samlad bedömning av frågorna om kostnaderna i förvaltningsförfarandet, om rättshjälp i förvaltningsärenden och om förordnande av offentligt biträde åt part i vissa sådana ärenden (se SvJT 1968 s. 351).
    I utredningsdirektiven tar justitieministern avstånd från tanken på allmänna regler om kostnadsersättning i förvaltningsförfarandet vilka skall tilllämpas av ett stort antal myndigheter av olika slag. Särskilt i alla de fall där motpart saknas är det stor risk för att en sådan ordning skulle leda till alltför vidsträckt tillämpning av ersättningsreglerna och till oenhetlig praxis. Åtminstone till en början bör rätt till kostnadsersättning införas bara i fråga om ärenden där det föreligger ett starkt behov därav, och beslutanderätten bör inte förläggas till lägre myndigheter än förvaltningsdomstolar och sådana myndigheter som lyder direkt under Kungl. Maj:t. En annan huvudlinje bör vara att enskild part själv skall stå för normala, rimliga kostnader i förvaltningsförfarandet. Ersättning bör kunna komma i fråga bara för särskilda kostnader som det måste anses oskäligt att parten behöver bära.
    De sakkunniga skall undersöka möjligheterna att tillgodose behovet avrättshjälp i förvaltningsärenden inom ramen för den nuvarande rättshjälpsorganisationen. De skall också överväga om en motsvarighet till den fria rättegången bör införas för vissa förvaltningsområden. Även här bör man dock gå fram med försiktighet. Slutligen skall de ta upp frågor om förordnande av offentligt biträde åt part i förvaltningsförfarandet. Behov av en sådan möjlighet kan föreligga särskilt i ärenden som rör den enskildes personliga frihet.

A. K.

 

Föreningen Sveriges Kommunala Förvaltningsjurister höll d. 21—22 aug. 1967 i Ystad sitt 52:a ordinarie årsmöte med ett 100-tal deltagare. Vid mötet förekom föredrag av departementsrådet Ingvar Gullnäs om »Kommunal förköpsrätt» och av förste förbundsjuristen i Svenska stadsförbundet Rolf Romson om »Aktuella frågor inom kommunala rättskommittén».
    För det kommande verksamhetsåret fick styrelsen följande sammansättning: stadsjuristen E. G. Westman, Stockholm, ordf., kommunalborgmästaren Curt Bergius, Arvika, v. ordf., kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro, sekr., drätseldirektören Harry Rydquist, Östersund, kassaförv., samt byråchefen Bertil Ådahl, Göteborg. Medlemsantalet i föreningen uppgår till 216.

 

Föreningen Sveriges Kronofogdar. Föreningens styrelse har under år 1967 utgjorts av kronofogdarna Nils Frykholm, Örebro, ordf., Folke Thorelli, Gävle, v. ordf., Bruno Åkeson, Stockholm, sekr., Bengt Steffner, Skövde, kassaförv., och Kjell Glennert, Karlstad. Styrelsen har under året avgivit ett antal yttranden över remisser. Föreningen har omkring 140 medlemmar.

 

Sveriges advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte å restaurang Gillet i Stockholm d. 26 maj 1967. För tiden 1 juli 1967—30 juni 1969 valdes till ny ordf. i styrelsen advokaten Magnus Lindahl, Stockholm, och till ny v.ordf. i styrelsen advokaten Ove Wickman, Malmö. För tiden 1 juli 1967—30 juni 1969 omvaldes till led. av styrelsen advokaterna Torsten Lundius, Lund, Bertil Sylwan, Falun, och Curt Waldenström, Norrköping, samt nyvaldes advokaten Nils Kärrlander, Stockholm. För tiden 1 juli 1967—30 juni 1968 nyvaldes till led. av styrelsen advokaten Gunnar Ehrner, Stockholm. Kvarstå-

 

540 Notiserende i styrelsen sedan föregående års val är advokaterna Gunnar Ahlström, Gävle, Bo Björck och Curt Blomkvist, Göteborg, samt Åke Svenson, Stockholm. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1967—30 juni 1969 omvaldes advokaterna Lennart Hagberg, Göteborg, och Anders R. Öhman, Stockholm, samt nyvaldes advokaterna Stig Assarson och Bure Malmström, Stockholm. Kvarstående suppl. sedan föregående års val är advokaterna Arnold Andersson, Motala, Hans-Gustaf Grefberg, Örebro, Per Olof Hillström, Östersund, Lars Samzelius, Stockholm, och Lennart Vilén, Malmö. — För tiden till och med d. 30 juni 1968 valdes till led. av samfundets disciplinnämnd advokaten Sven Colleen, Göteborg. Kvarstående i nämnden sedan 1964 års val är advokaterna Gunnar Lindh, Stockholm, ordf., Stellan Graaf, Stockholm, och Bertil Peyron, Hälsingborg, samt sedan 1966 års val advokaterna Gösta Heilborn, Östersund, v. ordf., Sven Janzon, Stockholm, Carl Erik Lindahl, Stockholm, Björn Sandberg, Linköping, och Eskil Weibull, Göteborg. — Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1967 1 289.