Notiser 543Malmö-Lunds Juristförening har under 1967 sammanträtt d. 2 mars och d. 2 nov. i Malmö. Till sammanträdena har inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll statsrådet Sven-Eric Nilsson föredrag över ämnet »Vårt officiella språk» och vid novembersammanträdet prof. Gerhard Hafström över ämnet »Att sitta ting. Ur tingssittningens historia och kända juristers tingsminnen».
    Till styrelseledamöter för 1968 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., f. d. lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., advokaten Leif Gräntze, kassaförv., advokaten Torsten Lundius, rådmannen Anders Arvidsson och kanslichefen Rolf Bruzelius. Föreningens medlemsantal utgör 317.

 

Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 24 nov. 1967, varvid professor G. Hafström, Lund, höll föredrag över ämnet »Att sitta ting, ur tingssittningens historia». Styrelsen utgöres jämväl för år 1968 av häradshövdingen Åke Braunstein, ordf., borgmästaren Hans G. Andersson, v. ordf., advokaten Nils Gustin, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, landssekreteraren Georg Lundborg, polismästaren Sture Ljungkvist samt advokaterna Agne Wikborg och Tage Troedson. Föreningen har ett 60-tal medlemmar.

 

Nordvästra Skånes Juristförening har under år 1967 hållit två sammanträden. I samband med årsmötet d. 12 april 1967 höll prof. Hans Thornstedt föredrag över ämnet »Brottsbalken under sina första år». D. 11 dec. 1967 höll föreningen sammanträde i Helsingör, varvid en dansk domare och en dansk advokat kåserade om sina respektive yrken.
    Styrelsen har under året utgjorts av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingarna Sven Rönnquist och Allan E. Persson samt advokaterna Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 87 medlemmar.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har 17 maj 1968 förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Erik Holmberg att biträda i dep:t räknat fr. o. m. 1 maj 1968 t. v.
    Departementschefen har
    10 maj 1968 förordnat organisationsdir. Ulf Carlsson och avdeln.chefen Gunnar Ekstam att som experter biträda 1965 års valtekniska utredn.,
    14 maj 1968 förordnat byrådir. i patent- och reg.verket Harry Glaumann att som expert biträda aktiebolagsutredn.,
    15 maj 1968 förordnat advokaten Carl Erik Lindahl och professorn Knut Sveri att som experter biträda 1968 års brottmålsutredn.,
    28 maj 1968 förordnat ingenjören Stig Källs att biträda fast.registerutredn. fr. o. m. 10 juni 1968 t. v.,
    7 juni 1968 förordnat lantmätarna Lars Klint och Bo Nyberg att biträda fast.registerutredn., Klint fr. o. m. 10 juni 1968 t. v. och Nyberg fr. o. m. 1 augusti 1968 t. v.,
    17 juni 1968 förordnat landssekr. Karl-Gustaf Hjelmqwist att som expert biträda trafikmålskomm.,
    s. d. förordnat länsåkl. Karl Gustaf Olsson, polismästaren Lennart Printz och länspolischefen Karl-Gustaf Ståhl att som experter biträda 1967 års polisutredn.

 

Försvarsdepartementet. K. M:t har 28 maj 1968 förordnat kansliråden Rune Blomqvist och Jan Nilsson att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 juli 1968

 

544 Personalnotiseroch dep.sekr. i Br 6 Alice Nilsson att vara kansliråd i Cr 1 i dep:t fr. o. m. 1 juli 1968.