Scandinavian Studies in Law 1967. Edited by Folke Schmidt. Volume 11. Sthm 1967. Almqvist & Wiksell. 306 s. Kr. 30,00.

 

Liksom tidigare volymer i serien Scandinavian Studies in Law innehåller också den elfte årgången åtskilliga intressanta uppsatser, av vilka de flesta tidigare publicerats på nordiskt språk. Det är som vanligt en rad skiftande ämnen som behandlas; det börjar med något så lättsinnigt som spelskulder i Anders Agells uppsats »Gaming winnings, debts of honour, and acts of friendship» och slutar mera seriöst med frågor om skydd för aktieägarminoriteter i Curt Olssons »General clauses for the protection of minority shareholders in the Scandinavian companies acts». Till civilrättens område hör också Sjur Brækhus' sjörättsliga bidrag »Competing salvors» och Åke Lögdbergs uppsats »The right in a person's own likeness», som behandlar vissa frågor på ett aktuellt rättsområde, nämligen det som rör skyddet för personlig integritet och privatliv. Om problem, som de nordiska länderna ställts inför i samband med arbetet på en unifiering av den internationella privaträtten, kan man läsa i O. A. Borums bidrag »The Scandinavian countries and the Hague conventions on private international law 1951—64». Torsten Gihl sysselsätter sig med territorialgränser i sin artikel titulerad »The baseline of the territorial sea», medan Carl Aage Nørgaard i sin framställning om »The principle of equality in Danish administrative law» kommer in på åtskilliga grundläggande frågor

 

56 Litteraturnotiserinom dansk förvaltningsrätt. Årgången innehåller dessutom ett rättshistoriskt bidrag, nämligen Stig Jägerskiölds uppsats över ämnet »Roman influence on Swedish case law in the 17th century».
    Samlingen avslutas denna gång med ett register till de tio första årgångarna av Scandinavian Studies in Law. Av detta register framgår, att det är uppsatser med ämnen från civilrätten och den allmänna rättsläran som särskilt ofta publicerats i denna serie och därigenom gjorts tillgängliga för utländska läsare. Därutöver påträffar man ett icke ringa antal uppsatser, som är att hänföra till stats- och förvaltningsrättens domäner, medan det är påfallande, att straff- och processrättsliga ämnen endast undantagsvis behandlats. Kanske finns det anledning att under den nu påbörjade, andra tioårsperioden något utöka andelen av de uppsatser, som sprider kunskap om dessa rättsområden.
 

H. D-s