Förslag om sänkning av rösträttsåldern i USA. I ett budskap till kongressen d. 27 juni 1968 föreslog president Johnson en ändring av grundlagen av innebörd, att rösträttsåldern sänks från 21 till 18 år. I 46 av landets 50 delstater gäller att uppnådda 21 år utgör förutsättning för rösträttens utövande, medan Georgia och Kentucky har 18 år, Alaska 19 år och Hawaii 20 år. Det föreslagna författningstillägget lyder: »The right of any citizen of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of age if a citizen is eighteen years of age or older.»
    Presidenten erinrade i sitt budskap om att landets färgade medborgare genom det femtonde författningstillägget erhöll rösträtt år 1870 och att 1965 års rösträttslag ånyo fastslagit denna rätt. Genom det nittonde författningstillägget hade de amerikanska kvinnorna erhållit rösträtt (år 1920) och genom det tjugotredje tillägget hade huvudstadens innevånare fått rätt att deltaga i val av president och vicepresident (år 1961). 1964 hade ytterligare en stor kategori amerikaner fått denna rätt genom att systemet med valskatter avskaffats. Tiden vore nu mogen att bevilja drygt 10 miljoner amerikanska ungdomar samma rätt. Man kunde nämligen ej bortse från att adertonåringarna numera tack vare sin utbildning och erfarenhet vore mogna

 

38—683005. Svensk Juristlidning 1968

 

594 Nordiskt och internationelltatt deltaga i utformandet av landets öden. Att frånkänna dem denna rätt skulle innebära en icke önskvärd begränsning av demokratin, och en nation utan tro på sina söner och döttrar vore en nation utan tro på sig själv. Härtill kom, fortsatte presidenten, att ungdomar, som uppnått 18 års ålder, i flera rättsliga hänseenden betraktades som vuxna och vore ansvariga för sina handlingar.
    Tidigare har det i Förenta Staterna funnits ett starkt motstånd mot en sänkning av rösträttsåldern. Ett förslag härom framlades av senator Arthur Vandenberg redan 1942 och förslaget upprepades av president Eisenhower år 1954. En nyligen företagen Gallup-undersökning tyder emellertid på att president Johnson har ett utbrett stöd för den nu ifrågasatta författningsändringen. Enligt nämnda undersökning uttalade sig nämligen 64 % för en sänkning jämfört med 17 % år 1939.
    Om det nu framlagda förslaget lagfästes, blir det det tjugosjätte författningstillägget. För att förslaget skall bli lag fordras dels att kongressens båda hus antager detsamma med 2/3 majoritet, dels också att 3/4 av delstaterna godkänner förslaget genom beslut av sina legislaturer.
 

G. Campbell-Westlind