Ny kanadensisk lag om äktenskapsskillnad. Hittills har reglerna om äktenskapsskillnad varit olika i de kanadensiska delstaterna. Den 2 juli 1968 trädde emellertid en ny lag i ämnet i kraft, vilken gäller för hela Kanada. Den nya lagen innebär en väsentlig utökning av antalet skillnadsgrunder. Make har rätt till äktenskapsskillnad bl. a. om andra maken har begått äktenskapsbrott eller visat sådan grymhet mot maken att fortsatt sammanlevnad mellan dem skulle bli outhärdlig, vidare om andra maken har dömts till frihetsstraff av viss längd eller är hemfallen åt alkohol- eller narkotikamissbruk eller har varit försvunnen på okänd ort sedan tre år tillbaka. Den mest betydelsefulla nyheten torde vara att äktenskapsskillnad även i andra fall kan vinnas på grund av tre års särlevnad. Både parternas juridiska ombud och domstolen har i lagen ålagts skyldighet att vara verksamma för att få till stånd försoning mellan dem. Vidare kan domstolen i vissa fall vägra att döma till äktenskapsskillnad, bl. a. om en sådan dom skulle medföra svårigheter att på tillfredsställande sätt sörja för barnens underhåll.

A. K.

 

Ny varumärkeslag i Rumänien. Den 29 juni 1968 trädde en ny varumärkeslag i kraft i Rumänien, vilken lag ersätter den tidigare gällande från 1879. Enligt den nya lagen förvärvas rätten till varumärke genom registrering. Denna rätt gäller för en tid av 10 år, men registreringen kan förnyas.
    Lagen skiljer mellan tillverkningsmärken, handelsmärken och tjänstemärken. En av nyheterna är, att det nu blir möjligt att registrera varumärken, som består av enbart bokstäver eller siffror. Registreringshinder föreligger om inte märket tillräckligt skiljer sig från andra i Rumänien inregistrerade varumärken. Registrering vägras också av märken, vilka utgör en efterbildning av sådana utländska varumärken, som är allmänt bekanta i Rumänien.
    En särskild varumärkesavdelning har inrättats hos generaldirektionen för metrologi, standardisering och uppfinningar, vilken avdelning prövar och beslutar över ingivna varumärkesansökningar. Invändning kan framställas mot ansökan inom 3 månader från kungörelsedagen. Talan mot beslut rörande ansökan kan föras hos allmän domstol i Bukarest.

 

Nordiskt och internationellt 595    Utländska bolag kan i princip få varumärken registrerade i Rumänien, men de måste ansöka om dylik registrering genom förmedling av den rumänska handelskammaren i Bukarest.
    Beträffande internationella konventioner på detta område har Rumänien biträtt såväl Pariskonventionen som Madridöverenskommelsen.
Claes Nordlöf