Jönköpings juridiska förening har under 1967 sammanträtt d. 30 maj, varvid börschefen Stig Algott talade om »Börsbarometern förr och nu». Föreningens styrelse utgörs av presidenten N. Erik Åqvist, ordf., länsåklagaren Kjell Stenberg, v. ordf., advokaten Hans Sundström, borgmästaren Nils Rappe, lagmannen Bertil Höijer, förste länsassessorn Ragnar Forss och hovrättsfiskalen NilsLjunggren, kassaförv., med länspolischefen Bertil Ankar, advokaten Bengt Skantze och tf häradshövdingen Rune Lindgren som suppl. — Antalet medlemmar uppgår till omkring 190.

 

Göteborgs Juristklubb har under år 1967 haft fem sammankomster. D. 13 mars höll hovrättsrådet Michael von Koch föredrag över ämnet »Huvudfrågorna i den pågående hyreslagstiftningen». D. 11 april talade hovrättspresidenten Björn Kjellin över ämnet »Offentlighet och sekretess». D. 30 maj kåserade intendenten Ernst Nathorst-Böös kring växelns uppkomst under rubriken »Från Arte del Cambio till Wexelbanken». D. 19 okt. höll regeringsrådet Kurt Holmgren föredrag över ämnet »Medborgarna och det administrativa rättsskyddet. Reflexioner kring ett kommittébetänkande om bl. a. en kammarrätt i Göteborg». D. 28 nov. talade prof. Ivar Agge över ämnet »Rättssociologi — en ny forskningsgren».
    Klubbens förtroendemän utgjordes under året av hovrättsrådet Gunnar Ljung, ordf., advokaten Curt Blomkvist, v. ordf., bitr. ombudsmannen Håkan Gezelius, sexmästare, kammaråklagaren Curt Bokelund, kassaförv., direktören Bo Warmark, bibliotekarie, och assessorn Sverker Andrén, sekr. — Antalet ledamöter i klubben uppgick under året till omkring 500.

 

Värmlands läns juristförening har under året hållit tre sammankomster. D. 4 mars 1967 å föreningens årsmöte gästades föreningen av preceptorn Bertil Bengtsson, som höll ett föredrag betitlat »Något om allemansrätten». Vid höstsammanträdet d. 17 nov. 1967, till vilket även representanter för inom länet befintliga banker, hypoteksföreningar, länsbostadsnämnden och lantbruksnämnden m. fl. inbjudits, höll hovrättsassessorn Eskil Persson ett föredrag rörande »Jordabalksreformen, speciellt med hänsyn till fastighetsöverlåtelse och panträtt».
    Styrelsen har utgjorts av advokaten Ellinor Carleman-Beörecz, ordf., häradshövdingen C. M. Elgenstierna, v. ordf., länsassessorn Bert Edberg, sekr., advokaten Curt Smerling, kassaförv., samt chefsåklagaren Torsten Fälth, konsultativ ledamot.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Västmanlands Juristförening gästades d. 9 mars 1967 av preceptorn Bertil Bengtsson från Uppsala, vilken talade över ämnet »Att uppföra sig illa på annans mark». Docenten Bengt Börjesson, Stockholm, föreläste d. 26 april om ämnet »Domaren som psykolog». Ordinarie årsmöte hölls d. 16 nov. och därvid talade hovrättsassessorn Erik Holmberg från Stockholm om »Offentlighet

 

Notiser 599och sekretess». Efter samtliga föredrag har en enkel supé serverats, vilken följts av livliga och trivsamma diskussioner.
    Styrelsen har under året utgjorts av rådmannen Erik Ahnlund, ordf., polismästaren Harald Ehrling, v. ordf., bolagsjuristen Alf Norén, skattm., länsnotarien Margrethe Schöldberg, klubbm., jur. kand. Sten Olinder, sekr., samt polisintendenten Lennart Terrvik och stadsnotarien Åke Boman. Vid årsmötet valdes styrelsen för 1968 och denna utgöres av Ehrling, ordf., advokaten Lennart Sparrin, v. ordf., Norén, skattm., Margrethe Schöldberg, klubbm., Olinder, sekr., samt rådmannen Bengt-Olof Sandin och Boman.