Norsk Seksjon av Den internasjonale juristkommisjon var ved sin formann og flere andre medlemmer representert på Den internasjonale Juristkommisjons møte i Stockholm 20.—23. mai 1967, da man drøftet spørsmålet: Privatlivets fred. Formann i året var fortsatt høyesterettsadvokat J. B. Hjort, Oslo.

J. T.B.

 

Norsk Forening for internasjonal rett (Norsk Avdeling av International Law Association) hadde i 1967 to foreningsmøter med foredrag av henholdsvis advokat Leif Terje Løddesøl som talte om jurisdiksjonskonflikter, og professor Rudolf Bystricky som talte om »Some problems of private international law and commercial law as seen from Central Europe». Foreningens formann og sekretær var i 1967 henholdsvis høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed og høyesterettsadvokat Evald Rygh, Oslo. Pr. 19. febr. 1968 hadde foreningen 71 personlige medlemmer og 7 studentmedlemmer og videre som medlemmer 15 foreninger og institusjoner m. m.

J. T. B.

 

Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1967 fire medlemsmøter med foredrag av høyesterettsdommer Karsten Gaarder (»Erstatningsregler i opphavs- og konkurranseretten»), høyesterettsadvokat Knut Blom (»Rettsvern mot frihetsinngrep») og professor dr. jur. Kristen Andersen (»Hvor står man idag i det nordiske samarbeide om erstatningsretten?»). På medlemsmøtet 13. okt. 1967 ble holdt minnetale over foreningens stifter og mangeårige formann, direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl, som var avgått ved døden. I forbindelse med årsmøtet 24. febr. 1967 ble vervet som formann i foreningen overtatt av professor dr. jur. Knut S. Selmer. Sekretær i året var advokat Chris Brække, Oslo. Pr. 31. des. 1967 hadde foreningen 950 personlige medlemmer, hvortil kom 63 selskaper og institusjoner.

J. T. B.

 

Norsk Forening for Luftrett. Foreningens formann og sekretær var i 1967 henholdsvis byråsjef Christian Borchsenius og dosent dr. jur. Peter Lødrup, Oslo. Foreningen hadde nevnte år tre medlemsmøter, hvor det ble holdt foredrag av direktör Erik Norman (»USA:s uppsägning av Warszawakon-

 

780 Nordiskt och internationelltventionen») og av generaldirektör Henrik Winberg (»Noen synspunkter om Cabotage-problemene»), likesom foreningens formann sammen med professor dr. jur. Kristen Andersen og regjeringsadvokat Hans M. Michelsen innledet til diskusjon om ansvar for lufttrafikkontrollorganene. Foreningen hadde pr. 31. des. 1967 106 personlige medlemmer og 8 selskapsmedlemmer. — »Arkiv for Luftrett» utkom i 1967 med 3 hefter.

J. T. B.