Det sjätte nordiska kriminalistmötet hölls i Stockholm den 5—7 juni 1967 med Svenska Kriminalistföreningen som arrangör. Mötet hade samlat c:a 250 deltagare. Öppnandet ägde rum i Konserthusets lilla sal, där justitieminister Herman Kling höll öppningstalet, efter det att Kriminalistföreningens ordförande justitierådet Nils Beckman först hälsat deltagarna med damer välkomna till mötet.
    I anslutning till öppningsmötet inleddes mötesförhandlingarna med det första plenarämnet »Trafikbrott». Referent var højesteretsdommer Theodor Petersen, Danmark, och korreferent bitr. prof. Kaarlo L. Ståhlberg, Finland. Föredragen följdes av en livlig debatt med många diskussionsinlägg.
    Tisdagen den 6 juni ägnades åt sektionsmöten, varvid följande ämnen behandlades:
    1. Kriminalreportage. Referent byråchef Curt Falkenstam, Sverige.
    2. Kriminella alkoholister och deras behandling. Referent docent Karl-Erik Törnqvist, Sverige.
    3. Korttidsbehandling av unga lagöverträdare. Referent høyesterettsdommer Rolv Ryssdal, Norge.
    4. Rättshjälp för anhållna, häktade och fångar. Referent prof. Bo Palmgren, Finland.
    5. Otillräknelighet. Referent prof. Gösta Rylander, Sverige.
    6. Pornografi. Referent højesteretssagfører Jon Palle Buhl, Danmark.
    Onsdagen den 7 juni hölls det andra och avslutande plenarmötet över
    ämnet »Fängelsesamhället» med kriminalvårdsdir. Gunnar Marnell, Sverige, som referent och forskningsleder, dir. Johan Galtung, Norge, som korreferent.
    Såväl samtliga sektionsmöten som det avslutande plenarmötet väckte stort intresse och inledningsföredragen gav anledning till livlig debatt.
    Referaten till de ämnen, som behandlades på mötet, finns tryckta i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, häfte 2, 1967. Förhandlingsreferaten kommer senare att tryckas i Nordisk Kriminalistisk Årsbok för år 1967.
    I samråd med Kriminalvårdsstyrelsen hade den 8 juni arrangerats anstaltsbesök, fördelade på 4 olika dagsturer, i vilka ett 90-tal mötesdeltagare deltog.
    På mötets första dag hade Svenska Kriminalistföreningen inviterat till en kvällsmottagning i Högsta Domstolen och tisdagen den 6 juni hade man arrangerat en teaterafton med supé på Drottningholms Slottsteater. Krimina-

 

Nordiskt och internationellt 87listmötets festliga avslutning utgjordes av en bankett med dans i Grand Hôtel Royals vinterträdgård för c:a 300 personer, varvid høyesterettsdommer Trygve Leivestad framförde de utländska gästernas tack.
    För mötesdeltagarnas damer hade ett särskilt program anordnats för måndagseftermiddagen och tisdagen. Programmet omfattade en rundtur i Stockholm och dess omgivningar och en utflykt till Skokloster och Sigtuna.

K. S.