Stipendium för studier av mänskliga rättigheter. René Cassin, som 1968 erhöll Nobels fredspris, har anslagit större delen av prissumman åt upprättandet av ett internationellt institut för de mänskliga rättigheterna. Institutet, som har sitt säte i Strasbourg och som där invigdes den 14 december 1969 i närvaro av en rad framträdande personligheter från olika länder, har till uppgift att främja studier, forskning och undervisning på de mänskliga rättigheternas område. I detta syfte kommer institutet att bl. a. anordna seminarier och andra sammankomster samt utge skrifter i ämnen som berör de mänskliga rättigheterna. Den sedan ett par år tillbaka utkommande tidskriften Revue des Droits de l'Homme kommer i fortsättningen att utges av institutet.
    Svenska regeringen har i december 1969 beslutat att ställa ett stipendium om 10 000 kr. till institutets förfogande under år 1970. Sannolikt kommer stipendier av motsvarande storleksordning att utgå även under följande år. Stipendiet skall avse forskning och studier rörande de mänskliga rättigheterna och deras skydd genom nationella och internationella åtgärder. I första hand är stipendiet avsett för en svensk medborgare och i andra hand för medborgare av annan av Europarådets medlemsstater. I sista hand kan dock även kandidat av annan nationalitet komma i fråga.
    Den som vill ha närmare upplysningar om detta stipendium kan vända sig till Institut International des Droits de l'Homme, 6, Place de Bordeaux, Strasbourg. H. D-s

 

Lagrådet. K. M:t har 30 dec. 1969 förordnat f. d. justitierådet Nils Regner att fr. o. m. 1 jan. 1970 t. v. under pågående lagrådsperiod tjänstgöra som ledamot av lagrådet. Lagrådet består f. n. av två avdelningar. I den ord.avd. tjänstgör f. d. justitierådet Regner, regeringsrådet Martenius samt justitieråden Bernhard och Hesser. I den extra avd. tjänstgör justitierådet Riben, regeringsrådet Hjern samt justitieråden Bergsten och Gyllensvärd.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    12 dec. 1969 entledigat statssekr. Ove Rainer fr. o. m. 15 dec. 1969 från förordnandet att vara ledamot, tillika ordf., i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet och förordnat ledamoten i samarbetsorganet, exp.chefen Ingvar Gullnäs att vara ordf.,
    19 dec. 1969 förordnat kammaråkl. Gösta Welander att biträda i dep:t fr. o. m. 1 jan. 1970 t. v. samt
    30 dec. 1969 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Lars Landh och ställföreträdaren för riksdagens ombudsmän, kanslichefen vid riksdagens ombudsmannaexp. Bertil Wennergren att t. v. biträda i dep:t, Landh fr. o. m.1 jan. 1970 och Wennergren fr. o. m. 12 jan. 1970.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 12 dec. 1969 förordnat t.f. dep.rådet i dep:t Bengt Dennis att vara dep.råd och t.f. kanslirådet i dep:t Sven Andersson att vara kansliråd, båda fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Utbildningsdepartementet. K. M:t har 5 dec. 1969 förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Jöran Mueller att vara rättschef i dep:t fr. o. m. 1 jan. 1970.