Nordiskt och internationellt 411Retshjælpsforsikring i Danmark. I 1969 afsluttede et af Juristforbundets hovedbestyrelse nedsat udvalg vedrørende retshjælpsforsikring sine forhandlinger med Assurandør-Societetet. Man var då nået til enighed om udformningen af policetillæg angående retshjælpsforsikring til policer angående familieforsikring, kombineret grundejerforsikring og motorkøretøjsforsikring, og disse tillæg er nu trådt i kraft d. 1 januar 1970. De tre tillæg dækker forskellige retssager. Familieforsikringstillægget dækker alle sager, der ikke udtrykkelig erundtaget. Grundejerforsikringstillægget dækker sager, som forsikringstageren fører i sin egenskab af ejer eller bruger af en forsikret ejendom, og motorkøretøjsforsikringstillægget dækker de sager, som man fører i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede motorkøretøj.
    Retshjælpsforsikringen er et supplement til reglerne om fri proces, der i Danmark adskiller sig en del fra det svenske system. Forsikringsselskaberne har ikke ved den nye ordning villet overtage det offentlige byrde ved opretholdelse af den hidtil gældende fri procesordning (der for øvrigt på flere punkter er ændret ved en lov, der trådte i kraft d. 1 januar 1970).
    Policetillæggene indeholder forskellige kauteler. Således er forsikringsdækningen betinget af, at den sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen, og forsikringen dækker kun de omkostninger, der er afholdt med rimelig grund. Den meget komplicerede ordning er i øvrigt udførligt beskrevet af professor dr. jur. B. Gomard i Ugeskrift for Retsvæsen 1970 s. 47—62, og teksten til de tre policetillæg er optrykt i Juristen 1969 s. 430.
I. M. P.

 

Institut International des Droits de l'Homme (jfr SvJT 1970 s. 174) håller sin första studiesession i Strasbourg 6—24 juli 1970. Samlingsrubriken för sessionen, som omfattar föreläsningar och seminarier, är "System för det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna".
    Den inledande föreläsningen hålls av institutets president och grundare, Nobelpristagaren René Cassin. Under de följande föreläsningarna behandlas bl. a. den internationella rasdiskrimineringskonventionen, Unescokonventionenom bekämpande av diskriminering i undervisningen, det internationella skyddet av flyktingar, ILO:s verksamhet på de mänskliga rättigheternas område, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och det amerikanska systemet till skydd för de mänskliga rättigheterna. Som föreläsare och seminarieledare medverkar många framstående experter på detta område,bl. a. professorerna T. Buergenthal, Buffalo, K. J. Partsch, Bonn, och M. Sørensen, Århus.
    Närmare upplysningar om villkoren för deltagande i kursen och om stipendiemöjligheter kan erhållas från Institut International des Droits de l'Homme, 6 Place de Bordeaux, Strasbourg. H. D-s

 

Nordiska Administrativa Förbundet håller sitt sextonde allmänna möte i Stockholm 19—22 aug. 1970. Programmet för mötet upptar följande ämnen: 1. Utlännings rättsställning. 2. Statlig kontroll af legaters og stiftelsers eiendommer og verdier. 3. Anvendelse af edb (ADB) i den offentlige forvaltning. 4. Staten och finansieringen av kommunernas uppgifter. 5. Tjenestemennenes forhold till massmediene. Närmare uppgifter kan erhållas från mötets generalsekreterare, fru Ulla Westman, Karlbergsvägen 40, 113 27 Stockholm.
H. D-s