Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    4 mars 1970 förordnat assistentåkl. Arne Wikström att vara sekr. åt den sakk. för utredn. av frågan om avskaffande av förvandlingsstraff för böter (förvandlingsstraffutredningen),
    6 mars 1970 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Hans Bergqvist att biträda i dep:t vid förberedande av lagstiftning om skydd för växtförädling m. m.,
    s. d. förordnat aktuarien i Uppsala stads planeringskontor Hans-Olof Hansson att biträda offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén som expert samt
    12 mars 1970 förordnat byrådir. hos poststyrelsen Karl Axel Eriksson att biträda 1965 års valtekniska utredning som expert.

 

Socialdepartementet. K. M:t har
    13 mars 1970 förordnat kanslirådet i dep:t Ossian Larnstedt och ass. i Svea hovr. Carl-Edvard Sturkell att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 juni 1970 samt
    s. d. förordnat byrådir. i dep:t Gunnar Ingemar Nygren att vara kansliråd i dep:t fr. o. m. 1 juni 1970.
    Dep.chefen har 10 mars 1970 förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Kenneth Bratthall att fortfarande fr. o. m. 1 april t. o. m. 31 maj 1970 biträda inom dep:t.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 20 mars 1970 förordnat dep.sekr. i dep:t Jan Nipstad att vara kansliråd i dep:t fr. o. m. 1 april 1970.
    Dep.chefen har 12 mars 1970 förordnat överdir. i CFU Kjell Edström, tillika ordf., hovr.rådet i Svea hovr. Carl-Fredrik Hadding, avd.chefen hos riksförsäkringsverket Hans Järnbrink, byråchefen hos CFU Alf Olsson och led. av riksdagens II kamm., kommunalrådet Sven Zetterström att som sakk. överse bestämmelserna om folkbokföring m. m.

 

Utbildningsdepartementet. Dep.chefen har 23 febr. 1970 förordnat fisk. i Svea hovr. Rolf Nöteberg att biträda med vissa uppgifter i dep:t fr. o. m. 1 mars 1970.

 

Handelsdepartementet. Dep.chefen har 20 mars 1970 tillkallat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Erik Borglund som sakk. i konsumentutredningen.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    20 mars 1970 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Sven Ekblom att vara lagman i hovr. fr. o. m. 1 april 1970,
    s. d. till hovr.råd i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 april 1970 utnämnt exp.chefen i försvarsdep:t, ass. i hovr. Lars Ljunggren, tf tingsdom. i Askims och Mölndals dga, ass. i hovr. Sten Leire och tingsdom. i Vättle, Ale och Kullings dga Jan-Eric Jagander samt
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 april 1970 förordnat, i Svea hovr. fisk:a Rolf Nöteberg, Carl Behrman och Jan Sundström, i Göta hovr. fisk. Staffan Hansson, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk:a Jarl-Inge Svensson och Valter Nilsson, i hovr. för Västra Sverige Claes Henrikson, i hovr. för Nedre Norrland Håkan Winberg samt i hovr. för Övre Norrland Roland Wallström.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har 20 mars 1970 förlängt förordnandet för ass. i Sthlms rr Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr.

 

Häradsrätterna. K. M:t har 6 mars 1970 förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Ulf Hallén att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Sydöstra Hälsinglands dga.

 

Åklagarmyndigheterna. K. M:t har 13 mars 1970 förordnat distr.åkl. vid åkl.mynd. i Hälsingborgs åkl.dt Kjell Fogelklou att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Blekinge län och Kronobergs län t. v.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 13 mars 1970 utnämnt polismästaren i Ystads polisdt Sverker Patrikson att vara polismästare i Karlshamns polisdt fr. o. m. 1 april 1970.

 

Statens kriminaltekniska laboratorium. K. M:t har 20 mars 1970 förordnat laboratorn vid statens rättskemiska laboratorium Andreas Maehly att vara professor vid statens kriminaltekniska laboratorium.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 13 mars 1970 antagits Odd Kjölsrud, Gävle, samt Gunilla Hahn-Englund och Torsten Roos, Sthm.

 

Trycklov 3/6 1970.