Finlands högsta domstol. D. 7 jan. 1970 avgick justitierådet Paavo Kekomäki, som då fyllde 70 år. Därmed avslutades en ovanligt lång och väl fylld arbetsdag vid Högsta domstolen. Justitierådet Kekomäki utnämndes nämligen till sitt höga ämbete redan år 1937, och då man beaktar, att han med kortare avbrott tjänstgjort som föredragande vid Högsta domstolen redan därförinnan ända sedan 1927, blir hans arbetsinsats för den högsta rättsinstansen i Finland än mer imponerande, säkerligen unik. Beträffande hans övriga meriter före utnämningen till justitieråd må hänvisas till SvJT 1938 s. 252. Till justitierådet Kekomäkis efterträdare utsågs d. 23 jan. 1970 professorn Curt Olof Olsson.
    Justitierådet Olsson är född 1919, avlade högre rättsex. 1944 och jur.kand.ex. s. å. År 1946 blev han v.häradsh. och 1948 erhöll han jur.lic.grad. År 1950 blev han jur. doktor på en avhandling om aktieförvärvarens rätt i förhållande till bolaget. Också därefter har han varit flitigt verksam som juridisk författare och publicerat ett flertal böcker och uppsatser, huvudsakligen från associationsrättens område. År 1950 var han assistent i handelsrätt vid Helsingfors universitet och 1953—58 docent i samma ämne. Huvuddelen av sin akademiska lärargärning har han emellertid utfört vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, där han gav undervisning i handelsrätt redan 1951—52 och från sistnämnda år ända till sin överflyttning till Högsta domstolen innehade professuren i ämnet. Åren 1954—58 var han högskolans prorektor och 1958—66 dess rektor. Justitierådet Olsson har varit aktivt verksam i ett

32—703005. Svensk Juristtidning 1970

498 Nordiskt och internationelltflertal lagstiftningskommittéer. Av dessa må särskilt nämnas aktiebolagskommittén, som efter ett intensivt nordiskt samarbete slutförde sitt uppdrag senaste år. H. G.