506 NotiserKriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1969 hållit fyra sammanträden. D. 24 mars redogjorde prof. Hans Thornstedt för det engelska systemet med statlig ersättning för skada av vissa brott. Fil. lic. Ulf Brinck och fil.lic. Inger Larsson redovisade d. 23 april en jämförande undersökning vid två ungdomsanstaler kallad "Dömd till vård." D. 13 okt. talade Jalmar Tornklint om en sociologisk undersökning på Hall som utförts av Halls förtroenderåd. Slutligen redovisades d. 15 dec. en studie om "Polisaspiranters uppfattning om sitt yrke" av fil. mag. Gunilla Cedermark.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under 1969 hållit fem sammanträden enligt följande. Vid sammanträdet d. 26 mars behandlades ämnet "Bör möjligheterna till villkorlig frigivning efter halva tiden utvidgas?" Inledaren frivårdsinspektören O. Ahlborg hade insjuknat men hans anförande föredrogs efter koncept av skyddskonsulenten Carl-Erik Nyberg. Följande sammanträde hölls d. 7 maj. Därvid behandlades ämnet "Något om hur människor och djurkan bete sig" med lektorn Björn Petersen som inledare. D. 10 sept. talade prof. Gunnar Lindgren vid Socialmedicinska institutionen vid Lunds universitet och Socialmedicinska kliniken, Malmö allmänna sjukhus, om sin verksamhet som socialmedicinare. D. 15 okt. redogjorde överläkaren Barbro Lanke för arbetsmetoder och erfarenheter på alkoholkliniken. Det femte och sista sammanträdet hölls d. 19 nov., varvid kriminalvårdsdirektören Gunnar Thurén vid fångvårdsanstalten i Malmö talade över ämnet "Erfarenheter av 'fängelsestrejken' i Malmö".
    Sammanträdena har besökts i allmänhet av omkring 30 företrädare för advokatkåren, domstolarna, kriminalvården, polisen, rättspsykiatrien, rättsvetenskapen, socialvården och åklagarväsendet.
    Sällskapets arbetsutskott består numera av leg. läk. Ingrid Gottfries, Rättspsykiatriska stationen, S:t Lars sjukhus, Lund, sammankallande, samt kriminalvårdsinspektören Oscar Ahlborg, Malmö, hovrättsrådet Per Ryding, Malmö, rådmannen Nils-Erik Sellert, Malmö, och adv. Görel Nordqvist, Malmö.

 

Svenska sektionen av Internationella institutet för administrativa vetenskaper, svensk lokalförening av det i Bryssel domicilierade "Institut international des sciences administratives", har följande styrelse: regeringsrådet Kurt Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, kanslidirektören Carl Murray, avdelningschefen Ingemar Nord, sekr., överdirektören Paul Tammelin och universitetsrådet Gunnar Wijkman.
    Sektionens verksamhet har under 1969 huvudsakligen haft avseende på svensk rapportgivning till institutets rundabordskonferens i Barcelona 23—27 juni, vilken är avsedd att följas av en världskongress i Rom hösten 1971. Svenska rapportörer var universitetsrådet Wijkman, avdelningschefen Sven Ivar Ivarsson och 1. länsassessorn W. Hermanson. Utöver de nämnda personerna deltog i konferensen, utom sektionens ordförande och sekreterare, avdelningschefen Per Svenonius och kanslichefen hos JO Bertil Wennergren.
    Föreningen har ett 80-tal medlemmar.

 

Sveriges domareförbunds styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl., presidenten Björn Kjellin med presidenten Åke von Schultz som suppl., presidenten Sten Rudholm med presidenten Karl Sidenbladh som suppl., samt departementsrådet Lars-Erik Tillinger, sekr. och kassaförv., med hovrättsassessorn Henry Montgomery som suppl., även som av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa har senast utsett, föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare rådmännen Erik Björkman och Sven Braun samt häradshövdingen Nils Källoff och tingsdomaren Bo-Göran Stenström med rådmannen Allan Sandberg, numera häradshövdingen Vilhelm Sohlberg, häradshövdingen Eric Stangenberg och borgmästaren Bengt Åström som suppl. samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Anders Litzén med revisionssekreterarna Sara Falk och Bo Swartling som suppl.
    Vid årsskiftet 1969—70 var förbundets medlemsantal 924, därav 461 medlemmar anslutna genom de ovannämnda båda domarföreningarna.