Östra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund har under år 1969 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 24 mars och ett extra möte d. 28 nov. Vid det ordinarie mötet talade adv. Curt Blomkvist, Göteborg, över ämnet "Att plädera — några reflektioner". Vid det extra informerade samfundsstyrelsens ordf. adv. Magnus Lindahl, Sthm, om styrelsens arbete och inledde generalsekreteraren adv. Lennart Reuterwall en diskussion kring specialiseringsfrågan.
    Styrelsen har utgjorts av hrr Curt Waldenström, Norrköping, ordf., Bengt Hesser, Linköping, v. ordf., Dick Fredholm, Jönköping, Göran Stangel, Norrköping, och Sven Sundström, Eskilstuna. Suppl. har varit hrr Hans Lidén, Oskarshamn, Ulf Lundgren, Jönköping, och Hans Oehme, Nyköping.
    Till ledamöter i samfundets fullmäktige var valda hrr Herman Heilborn, Nyköping, Mats Nordström, Norrköping, Olle Rågmark, Linköping, John Bohe, Värnamo, Fredrik Zetræus, Växjö, och Kristoffer Strümpel, Kalmar, med hrr Pontus Svinhufvud, Katrineholm, Carl-Gösta Ljungmark, Linköping, Sven Lövin, Norrköping, Åke Almquist, Eksjö, P. G. Dahlström, Jönköping, och Hans Lidén, Oskarshamn, såsom suppl. Såsom avdelningens sekr. tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 136 medlemmar.

 

Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Hälsingborg d. 7 mars 1969. Vid årsmötet förekom, förutom sedvanliga föreningsangelägenheter och val, föredrag över ämnet "Åklagaren och pressen" av distriktsåklagaren Jan Lindegård. Under hösten 1969 har avdelningen hållit tre sammanträden i Hälsingborg, Malmö och Karlshamn. Vid sammanträdena i Hälsingborg och Malmö hölls föredrag av hyresrådet Carl Olof Jönsson angående den nya hyreslagen och hyresregleringslagen. Vid sammanträdet i Karlshamn d. 1 dec. diskuterades ämnet "Advokaternas arvoden" med adv. Torsten Lundius som inledare.
    Efter det allmänna advokatmötet, som hölls i Malmö d. 31 maj, stod avdelningen som värd för en utflykt d. 1 juni till Köpenhamn med lunch för i mötet deltagande kolleger med makar.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Ove Wickman, Malmö, ordf.,Torsten Lundius, v. ordf., Torsten Tärnhuvud, Olof Wellmark och Hugo Olsson, ordinarie ledamöter, Gustaf Magnusson, Göran Ramberg och Elsa Kristiansson, suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Lars Laurin, Lund.
    Avdelningen räknade vid 1969 års utgång 184 medlemmar.

 

Västra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte d. 17 mars 1969. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: adv. Eskil Weibull, ordf., Hans-Erik Glimstedt, v. ordf., Hans Vinge och Olov Gedda, samtliga i Göteborg, Hans-Erik Enghoff, Halmstad, Gösta Hasslehed, Uddevalla, Gösta Mellander, Skövde, samt Bo Redgard, Borås, med adv. Bengt Bergendal och Lars Rahmn, Göteborg, samt Lars Wennerberg, Vänersborg, såsom suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Bengt

Notiser 511Bergendal och klubbm. adv. Fredrik Gedda, Göteborg. Vid årsmötet förekom föredrag av t. f. prof. Sven-Olof Lodin, Sthm, över ämnet "Skatter vid företagares död". Under våren 1969 har även hållits extra avdelningsmöte d. 3 febr. för överläggningar angående förslag om bildande av ett serviceaktiebolag för advokater. Vidare har i samråd med Svenska Handelsbanken anordnats sammankomst d. 17 april 1969 med information angående de tjänster affärsbankerna kan erbjuda vid utlandsaffärer. Avdelningen har stått som inbjudare till en golftävling i Hovås d. 5 sept., i vilken deltog advokater från skilda delar av landet. Under hösten 1969 har hållits tre diskussionsaftnar, nämligen d. 16 okt. med orientering om ny lagstiftning av adv. Lars Wennerberg, Vänersborg, samt Lennart Bjernefors och Anders Grönfeldt, Göteborg, d. 13 nov.med inledningsanförande av adv. Lars F. Rosengren, Göteborg, över ämnet "Advokaternas reklam och specialisering" samt d. 11 dec. med anförande av adv. Ragnar Hedén över ämnet "Advokatsamfundets information till sina ledamöter".
    Avdelningen hade vid utgången av år 1969 246 ledamöter.