522 PersonalnotiserVattendomstolarna. K.M:t har
    27 maj 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Ulf af Klintberg att bestrida på bitr. vattenrättsdom. ankommande göromål i Söderbygdens vd samt
    5 juni 1970 förlängt förordnandena för ass. i Svea hovr. Inger Källoff och rev.sekr. Carl-Olof Håkansson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som bitr. vattenrättsdom. vid Västerbygdens vd.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 5 juni 1970 förordnat tingsdom. i Skövde dga Åke Lindbohm att vara ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län fr. o. m. 1 sept. 1970.

 

Kammarrätten. K.M:t har 27 maj 1970 utnämnt kanslirådet i finansdep:t Åke Granlund att vara kammarrättsråd och divisionsordf. fr. o. m. 1 sept. 1970.

 

Åklagarväsendet. K.M:t har
    3 april 1970 utnämnt t. f. chefsåkl. vid åkl.mynd. i Göteborgs åkl.dt, kammaråkl. vid åkl.mynd. Carl-Gustav Wijk att vara chefsåkl. vid samma åkl.mynd. och
    5 juni 1970 förordnat byrådir. hos RÅ Carl-Olov Hagberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Malmöhus län fr. o. m. 1 juli 1970.Riksåklagaren har
    21 april 1970 utnämnt distr.åkl. i Jönköpings åkl.dt Birger Andrén att vara chefsåkl. i dt fr. o. m. 1 juni 1970 och
    s. d. utnämnt distr.åkl. i Karlskrona åkl.dt Uno Lange att vara chefsåkl. i Sunne åkl.dt fr. o. m. 15 maj 1970.

 

Rikspolisstyrelsen. K.M:t har 3 april 1970 förordnat led. av riksdagens I kammare, bostadsdir. Ivar Högström att vara led. i rikspolisstyrelsen t. o. m. 30 juni 1971.

 

Polisväsendet. K.M:t har
    3 april 1970 förordnat polissekr. i Norrtälje polisdt Jan Nilsson att innehalångtidsvik. på polismäst.tjänsten i Tidaholms polisdt,
    17 april 1970 entledigat polismäst. i Sthlms polisdt Nils Lüning från tjänsten som polismäst. med utgången av juni 1970 samt förordnat överdir. hos rikspolisstn Kurt Lindroth att fr. o. m. 1 juli 1970 t. o. m. 30 juni 1976 vara polismäst. i distriktet,
    5 juni 1970 utnämnt polismäst. i Skara polisdt Karl Eric Åkermo att vara polismäst. i Skövde polisdt samt
    s. d. utnämnt och förflyttat länspolischefen i Västerbottens län Åke Moberg att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Hallands län.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 17 april 1970 antagits Bernhard Staedler, Sthlm, Mariquita Björnberg, Storuman, och Karl Johan Lagerkrans, Växjö, samt 14 maj 1970 antagits Bengt Rydelius, Hälsingborg, och Anders Engdahl, Nyköping.

 

Tjänstlediga domare. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjöt 1 april 1970 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden R. Berggren (rättschef inr.dep.), H. Bergqvist (just.dep.), S.-E. Bergstrand (exp.chef/rättschef handelsdep.),M. Bäärnhielm (jordbr.dep.), L. Delin (gruvrättsutr.), G. Dyrssen (vattenlagsutr.), Birgitta Egenvall (riksd. ombudsmannaexp.), S. Egersten (ordf. i fiskevärderingsnämnd), G. Ekman (filmutr.), B. Erneholm (rättschef jordbr.dep.), I. Gullnäs (exp.chef just.dep.), A. Hedström (grustäktskommittén), E. Hellner (exp.chef komm.dep.), Ingrid Hilding (tf exp.chef soc.dep.), B. Holmquist (rättschef komm.dep.), P. Hylander (byråchef hos JK), C.-G. Källner (exp.chef civildep.), I. Lekman (ordf. koncessionsnämnden för miljöskydd), C. Lidbom (statsråd), G. Lindh (JO på Mauritius), A. Loheman (aktiebolagsutr.), T. Löwbeer (näringsfrihets-

Personalnotiser 523ombudsman), N. Mangård (socialutr.), S. Mejegård (utr. rör. miljöfarliga produkter), B. Mollstedt (kommissionen för unders. av affärsbankernas handl. av valutaärenden), U. Nordenson (rättschef just.dep.),G. Petrén (stf JO, kanslichef Nordiska rådet), O. Rainer (statssekr. just.dep.),B. Rydin (lagber.), M. Sjöberg (rättschef statsrådsber.), G. von Sydow (statssekr. handelsdep.), L.-E. Tillinger (dep.råd just.dep.), A. Wallén (exp.chef/rättschef industridep.), I. Wallenberg (pres. högsta restitutionsdomstolen i Berlin) och S. Wickbom (rättschef civildep.), assessorerna H. H. Abelin (finansdep.), L. Aspegren (finansdep.), L. Å. Beckman (riksd. III lagutskott), Gunvor Bergström (kansliråd just.dep.), C. Borlind (tf rev.sekr.), Å. Bouvin (just.dep.), S. Brink (riksd. III lagutskott), T. Cars (byråchef hos RÅ), C.-J. Cosmo (trafikmålskomm.), N. Dahlborn (sakk. ang. reg.rättens kansliorg.), P. G. Dahlman (riksd. konst.utskott), H. Danelius (just.dep.), A. Ekström (köplagssakk.), J. Ericson (tf rev.sekr.), A. Fröhling (tf rev.sekr.), L. Groll (allmänhetens pressombudsman; förhandl.utr.), I. Gunnarson (komm.dep.), G. Hallmo (utbildn.dep.), T. Hellners (just.dep.), G. Hermanson (affärstidskomm.), S. Holstad (just.dep.), B. Hårdefelt (finansdep.),P. Jermsten (just.dep.), L. Jonson (handelsdep.), H. Jusélius (just.dep.), A.Knutsson (kansliråd just.dep.), O. Köhl (jordbr.dep.), B. Lambe (tf rev.sekr.), S. Larsson (dep.råd just.dep.), J. Lind (just.dep.), G. Lind af Hageby (komm.dep.), L. E. Lindmark (industridep.), G. Ljungberg (integritetsskyddskomm.), P. C. Lundbergh (riksd. ombudsmannaexp.), K. Malmgren (kansliråd finansdep.), B. Malmström (domstolskomm.), O. Matton (tf rev.sekr.), B. O. Melin (just.dep.), H. Montgomery (lagber.), J. Mueller (rättschef utbildn.dep.), P. von Möller (vattenlagsutr.), S.-E. Nilsson (statsråd), B. Nordström (riksd. ombudsmannaexp.), Gunnel Norell (riksd. ombudsmannaexp.), R. Nöteberg (utbildn.dep.), I. Odhammar (just.dep.), Böret Palm (tf exp.chef komm.dep.), H. Palmcrantz (riksd. ombudsmannaexp.), E. Persson (bitr. chef för allm. jur. avd. inom EFTA), L. Persson (riksd. ombudsmannaexp.), E. Pontén (naturvårdsverket), Helga Rossipal (just.dep.), C.Rune (sjölagskomm.), A. Sanmark (utbildn.dep.), A. Schiratzki (just.dep.), L. Sjöstedt (sjömanslagskomm.), H.-O. Stark (tf rättschef just.dep.), G. Sterzel (utr. av fråg. om ers. m. anl. av oriktiga frihetsberövanden), C.-E. Sturkell (socialdep.), Brita Sundberg-Weitman (riksd. ombudsmannaexp.), H.Svahn (riksd. III lagutskott), S. Synnergren (just.dep.), G. Sönnerhed (just.dep.), Ann-Mari Tengström (tf rev.sekr.), I. Tengström (tf rev.sekr.), K. Theorin (tf rev.sekr.), H. Tjernberg (utlänningsutr.), L. Tottie (familjelagssakk.), O. Tranell (stf näringsfrihetsombudsman), G. Wahlgren (dep.råd finansdep.), E. Weman (civildep.), S. Westberg (jordbr.dep.), B. Voss (kansliråd komm.dep.), S. Vängby (just.dep.), H.-Å. Wängberg (byråchef hyresrådet), G. Zetterquist (aktiebolagsutr.) och L.-G. Åsbring (just.dep.) samt fiskalerna O. Bergqvist (arbetsdomstolen), Inger Carlson (konsumentutr.), C.-G. Djurberg (inr.dep.), B. Drangel (arbetsdomstolen), B. Dufwa (studier), B. Hedman (just.dep.), O. Hertzman (näringsfrihetsrådet), C.-W.Liljencrantz (Sv. Handelsbanken), Å. Lundborg (just.dep.), S. Magnusson (statsrådsber.), T. Nilsson (just.dep.), T. Ouchterlony (Europarådets komm.för de mänskl. rättigheterna), I. Rexed (studier), J. Stålhand (Enskilda Banken) och J.-O. Swahn (civildep.);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden J. Heuman (lagber.) och L. Wasteson (hos JK), assessorerna P. Baagøe (ledn.rättskomm.), L. Hedberg (hos JK), H. Hedvall (bygglagutr.), S. Heurgren (sakk. för utr. av form. för förbättrad information och vidgat samarbete mellan företag och samhälle), J.Hultgren (just.dep.), S. Iversen (trafikmålskomm.), A. Nordenadler (finansdep.), H. Olsson (FN-lagkomm.), P. Sandström (komm. för lagstiftn. om yttrande- och tryckfrihet), G. Stigenberg (förmynderskapsutr.), E. Strömbäck (skadeståndskomm.), G. Torgils (komm.dep.), S. Wenker (jordbr.dep.), B.Werner (just.dep.) och B. Westerberg (socialstyr.) samt fiskalerna L. Björnberg (ensk. ang.), K. Billund (hos KB i S län), S. Englund (just.dep.), J.-Å. Jakobsson (ensk. ang.), L. Jemtelius (ensk. ang.), P. Löfmarck (riksd. ombudsmannaexp.), H. Sjölin (ensk. ang.), T. Thyblad (socialdep.) och S.Ugander (ensk. ang.);
    i  h o v r ä t t e n  ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e: hovrättsråden G.

524 PersonalnotiserDanielson (rättschef socialdep.) och E. Holmberg (grundlagberedn.) assessorerna E. Aspelin (1969 års brottmålsutr.), C. H. Bergh (grundlagberedn.), I. Cosmo (inr.dep.), L. Ekberg (riksd. II lagutskott), E. Gabrielsson (finansdep.), G. Grenfors (riksd. II lagutskott), R. Håkansson (kreditupplysningsutr.), J. Johnsson (bilskatteutr.), I. Lindh (folkbokförings- och uppbördsnämnden), N.-E. Nelfelt (tf rev.sekr.), V. Nilsson (bilskatteutr.), A. H. Olsson (bilregisterutr.), Karin Olsson (just.dep.), Margareta Paulsen (komm.för anstaltsbehandling inom kriminalvården), L. Persson (riksd. I lagutskott),Karin Ringberg (just.dep.), Ulla Roos (tf rev.sekr.), K.-I. Rundqvist (socialdep.), G. Wikrén (just.dep.) och B. Wilhelmsson (pensionsförsäkringskomm.) samt fiskalerna P. Assarson (riksd. II lagutskott), B. Broomé (grundlagberedn.), L. Bäckmalm (åkl.mynd. Malmö), O. Ekstedt (studier), P. Falk (studier) och H. Wranghult (avd.dir. rikspolisstyr.);
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden E. Borglund (konsumentutr.), K.-G. Lindelöw (riksd. första kammares sekr.) och L. Ljunggren (exp.chef försvarsdep.), assessorerna O. Börjeson (dep.råd just.dep.), T.Gregow (lagber.), Å. Ihrfelt (just.dep.), B. Karlsson (just.dep.), R. Liljeqvist (just.dep.), O. Lindh (riksd. I lagutskott), E. Neergaard (civildep.), B.Orrhede (just.dep.) och A. Stendahl (just.dep.) samt fiskalerna K. Bratthall (soc.dep.), G. Dyhre (fiskeristyr.), T. Huldén (just.dep.), I. Lindqvist (just.dep.), B. Nilsson (just.dep.), E. Tersmeden (riksd. ombudsmannaexp.) och G. Wikstrand (ensk. ang.);
    i hovrätten för Nedre Norrland: lagmannen A. Wigelius (komm. f. anstaltsbeh. inom kriminalvården), hovrättsråden C. Nordström (dep.råd komm.dep.), O. Nordström (just.dep.), E. Nyman (avd.chef kriminalvårdsstyr.) och G. Steen (sjösäkerhetsdir.) samt assessorerna B. Eliasson (just.dep.), C.-I. Skarstedt (försvarsdep.) och Stina Zackari (tf rev.sekr.);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden T. Löfstedt (dep.råd just.dep.), S. Marcus (rättschef försvarsdep.), G. Normark (chefsjurist avtalsverket), Å. Weidstam (just.dep.) och N. Wentz (tf dep.råd just.dep.), assessorerna U. Arrfelt (just.dep.), J. Leche (överintendenten för kriminalvårdens byggnadsverksamhet), C. Ljungström (komm.dep.), P.-E. Nilsson (just.dep.) och B. Sjöberg (soc.dep.) samt fiskalen Simo Ollinen (ensk.ang.).
    Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöt 1 april 1970 på grund av offentligt uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: H. Anderberg (ordf.i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län), L. Arvidsson (ordf. i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län), S. Edlund (just.dep.), Brit-Marie Ericsson (just.dep.), B. Gustafson (tf rådman i rrttn i Halmstad), S. Holmbergh (byråchef hos RÅ), B. Isacson (e. rådman vid Sthms rrtt), U. Lindquist (komm.dep.), J. Ljungar (just.dep.), Inger Schlyter (tf tingsdomare Östra och Medelsta domsaga),O. Westman (ordf. i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län ochGotlands län) och Chr. Wibling (bitr. vattenrättsdomare i Österbygdens vattendomstol). Av de 27 ord. rev.sekr. var 15 i tjänst och inget ämbete var vakant.
    Som tf rev.sekr. tjänstgjorde tf tingsdomaren E. Andersson (Södertörnsdomsaga), assessorn I. Berg (rrttn i Malmö), tingsdomaren E. Bergenfalk (Nyköpings domsaga), assessorn Chr. Borlind (Svea), tingsdomaren T. Eliasson (Gällivare domsaga), assessorn J. Ericson (Svea), assessorn A. Fröhling (Svea), rådmannen A. Gustafsson (rrttn i Halmstad), assessorn Ylva Häckner-Gille (Sthms rrtt), assessorn Birgitta Karlholm (Sthms rrtt), assessorn B. Lambe (Svea), assessorn T. Lindelöf (rrttn i Malmö), tf tingsdomaren J. Lundqvist (Tveta, Vista och Mo domsaga), e. rådmannen Gunnel Lännergren (Sthms rrtt), assessorn O. Matton (Svea), assessorn N.-E. Nelfelt (Skåne och Blekinge), assessorn Ulla Roos (Skåne och Blekinge), assessorn Ann-Mari Tengström (Svea), assessorn I. Tengström (Svea), assessorn K. Theorin (Svea) och assessorn Stina Zackari (Nedre Norrland).

_______

Trycklov 14/8 1970.