Betänkande om militära straff och disciplinmedel. Militärstraffsakkunniga (ordf. JO Gunnar Thyresson) har nyligen avlämnat betänkande med förslag till vissa ändringar i militärstraffrätten (SOU 1970: 31). De sakkunniga har övervägt möjligheterna att helt slopa arreststraffet under fredstid men stannat för att inte föreslå en så långtgående reform. Av främst psykologiska skäl har de inte heller velat föreslå att användningen av denna strafform inskränks till den icke anställda militära personalen. De föreslår emellertid flera ändringar som syftar till att begränsa användningen av arreststraffet. Arrest skall enligt förslaget få åläggas bara när det är särskilt påkallat på grund av brottets art, disciplinen och ordningen inom krigsmakten eller den tilltalades tjänstgöringsförhållanden. Minimitiden för arrest föreslås höjd från 3 till 8 dagar och maximitiden för disciplinbot höjd från 20 till 30 dagar. Vidare föreslår de sakkunniga att det införs en ny strafform mellan arrest och disciplinbot, kallad fritidsstraff. Detta skall utgöras av förbud att under viss tid, minst 8 och högst 15 dagar, eller under bestämt antal dagar, minst 5 och högst 8, på fritid vistas utom kasernområde, fartyg eller motsvarande. A. K.

 

 

 

Statsrådsberedningen. K.M:t har 24 juli 1970 entledigat statssekr. i statsrådsberedningen Hans Alsén vid utgången av juli 1970.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    17 juni 1970 förordnat jur. kand. Leif Josephson att som expert biträdade sakk. rörande lagstiftn. om köp av lös egendom,
    s. d. förordnat fisk. i hovr. över Skåne o. Blekinge Claes Eklundh att vara sekr. i grundlagberedn. fr. o. m. 1 aug. 1970,
    s. d. förordnat byråchefen hos kriminalvårdsstyrelsen Nils-Uno Fornander, sekr. i riksdagens tredje lagutskott, ass. i Svea hovr. Hans Svahn samt ass:a inämnda hovr. Lars K. Beckman, Carl Behrman och Staffan Edling att biträda i dep:t, Svahn fr. o. m. 1 sept. 1970 och de övriga fr. o. m. 1 aug. 1970,
    29 juni 1970 förordnat fisk. i Svea hovr. Sven Norberg att biträda i dep:t vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål samt

602 Personalnotiser    1 juli 1970 tillkallat kanslirådet Lars-Olov Hillerudh, tillika ordf., kammarrättsfisk. Jan Francke, dep.sekr. Nils Granath, ass. i hovr. f. Västra Sverige Erik Neergaard och kammarrättsass. Bengt Törnell att vara led. i en organisationskommitté med uppdrag att framlägga förslag till organisation av kammarrätterna och i övrigt förbereda den nya kammarrättsorganisationen samt förordnat t. f. dep.rådet Nils Wentz att biträda kommittén som expert och kammarrättsfisk. Bert Lindberg att vara sekr. i kommittén.