Försvarsdepartementet. K. M:t har 29 juni 1970 förordnat t. f. statssekr. i dep:t Anders Thunborg att vara statssekr. i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. K. M:t har 27 maj 1970 förordnat dep.sekr. i dep:t Birgitta Ulvhammar att vara kansliråd i dep :t fr. o. m. 1 juli 1970.

 

Handelsdepartementet. Dep.chefen har 15 juli 1970 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Göran Norrsell att biträda inom dep:t fr. o. m. 17 aug. 1970.

 

Industridepartementet. K. M:t har 29 juni 1970 förordnat dep.sekr. i dep:t, 1:e ambassadsekr. i UD Per Jödahl och dep.sekr. i utbildningsdep:t Gerhard Rundquist att vara kansliråd i dep:t fr. o. m. 1 juli 1970.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 29 juni 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Åke Holmberg, ass. i Göta hovr. Ulf Sterner, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Anders Palm, t. f. tingsdom. i Svartlösa dga Kai Krön samt ass:a i Sthlms rr Per Elner och Bruno Kjellén att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    17 juni 1970 förordnat hovr.råden i Svea hovr. Kjell Ericsson och Erik Ameln att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som lagman i hovr. fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Erik Backman, Hans Nordström, Einar Beskow och Arne Thuresson att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 juli 1970 förordnat, i Svea hovr. fisk:a Per Östlin, Bengt Hedman, Staffan Laurén, Staffan Edling, Björn Flink och Bo Lindén, i Göta hovr. fisk. Lars Åhlén, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Jan Lindell, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Bengt Nilsson, Hans Sjöquist, Rolf Ström och Björn Edqvist, i hovr. f. Nedre Norrland fisk:a Tomas Nordqvist och Ulf Bratt samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Jan Zingmark,
    29 juni 1970 utnämnt rättschefen i försvarsdep:t, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Stig Marcus att vara lagman i Svea hovr. fr. o. m. 1 juli 1970 samt s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Åke Wikner att vara v. ordf. på avd.i hovr. fr. o. m 1 juli 1970.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    17 juni 1970 förordnat fisk. i hovr. f. Övre Norrland Jan Zingmark att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Piteå dga fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. förlängt förordnandet för fisk. i Svea hovr. Carl-Johan Carlsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Ovansiljans dga t. v.,
    s. d. förlängt förordnandet för fisk. i Svea hovr. Bo Hedgårdh att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Nedansiljans dgat. v.,
    29 juni 1970 utnämnt sekr. hos riksdagens första kammare, hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Karl-Gustav Lindelöw att vara häradshövd. i Oxie o. Skytts dga fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Owe Matton att vara tingsdom. i Svartlösa dga fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i rr i Jönköping, ass. i Göta hovr. Sixten Garström att vara tingsdom. i Oppunda o. Villåttinge dga fr. o. m. 1 sept. 1970,
    s. d. förlängt förordnandena för tingsdom. i Östra o. Medelsta dga Ragnar Nilson att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i dgan och för rev.sekr.

Personalnotiser 603Inger Schlyter att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i dgan samt
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Lennart Grobgeld att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Södertörns dga.