TORILD BACKE. Brottsbalkens termer med rättegångsformulär på 6 språk.Lund 1969. Gleerups. 101 s.

 

Domstolstolken som med kortaste betänketid exempelvis till spanska skall översätta de väl utmejslade fraser häktningsbeslut, vittnesed, fullföljdshänvisning etc. innehåller ställs inför en i sanning vansklig uppgift.  Än svårare, ja närmast olöslig, ter sig dennes uppgift att adekvat förmedla ett brottsbalkslagrums innehåll. Den förra uppgiften har advokaten Torild Backegivit sig i kast med att avsevärt förenkla för tolken, medan hans arbete vad gäller översättning av lagtexten endast delvis kommer att skänka ledning. Översättningen av fullföljdshänvisningar m. m. i bokens formulärsamling måste hälsas med största tillfredsställelse. Samlingen bör bli en förträfflig lathund inte enbart för tolken.
    Bokens första avsnitt upptar 191 alfabetiskt ordnade brottsbenämningar översatta till tyska, engelska, franska, italienska och spanska. Det är förvisso ingen lätt uppgift författaren har givit sig i kast med. Inte alla benämningarär så förhållandevis okomplicerade att förmedla till de angivna språken som t. ex. barnadråp, ocker, sabotage och spioneri. En knappast oundviklig komplicering blir det emellertid då »larceny» används vid snatteri och bodräkt

5—703005. Svensk Juristtidning 1970

66 Litteraturnotisermedan »theft» får göra tjänst vid övriga stöldbrott samt då common lawbegreppet »assault and battery» återupplivas som översättning för misshandel medan enbart »assault» (fast »aggravated») får beteckna grov misshandel. Det ligger i sakens natur att dylika ting och mycket annat — somt petitesser somt mer väsentligt — skulle kunna diskuteras om en detaljgranskning företogs, något som anmälaren långt ifrån är kompetent att verkställa. Författarens i inledningen framförda rekommendation till tolken att taga del av de lagrum som åklagaren angivit i stämningsansökan föranleder emellertid till den reflektionen, att en översättning av enbart brottsbenämningar måste vara av begränsat värde då det gäller att förmedla ett förståeligt innehåll åt balkens termer. Inte kan väl t. ex. den på s. 49 rekommenderade engelska översättningen av vållande till annans död isolerad från lagrummet i övrigt rimligtvis förmedla ens ett någorlunda precist innehåll? De redan existerande brottsbalksöversättningarna till engelska och franska lär ju följas av en till tyska. Varför inte också till italienska och spanska?
    Något förvånande är att brottsbalkens termer såvitt de rör avdelningen om påföljder har lämnats utanför ordlistan. Måhända skulle också i en ordlista som denna det praktiska värdet ha förhöjts om jämväl finska språket varit representerat?                                                                              Gillis Erenius