Norsk forening for opphavsrett har i 1969 holdt 3 medlemsmøter: 21. mai (årsmøte) hvor professor Olav Lid holdt foredrag: Refleksjoner omkring retten til vitskapelige verk. Ved den etterfølgende sammenkomst i Leikanger prestegård (Norsk Folkemuseum) kåserte museumsdirektør Reidar Kjellberg om Norsk Folkemuseums stiftelse og de første driftsår. 2. oktober hvor maleren Rolf Rude innledet til ordskifte om: Kunstverket og eiendomsretten, med digresjoner. 9. desember hvor professor Francis Bull kåserte: Diktere, forleggere og opphavsrett i det 19. århundredes Norge.
    Ved årets utgang hadde foreningen 169 personlige medlemmer og 22 tilsluttede institusjoner og foreninger. Foreningens formann er h.r.advokat Knut Tvedt. P. L.

 

Norsk Juristforening for menneskerett og fred. Norsk Seksjon av Den internasjonale Juristkommisjon er oppløst. I stedet er Norsk Juristforening for menneskerett og fred stiftet (21.3.69). Foreningens formann er Høyesterettsjustitiarius Terje Wold. Advokat Gustav Høgtun er sekretær. Foreningen har til formål å støtte det internasjonale arbeide for menneskerettighetene og for rettens herredømme. Foreningen kan ta opp samarbeide med andre organisasjoner som arbeider for samme formål. Heri ligger at foreningen også må ta selvstendig initiativ og søke å påvirke opinionen i Norge til fremme av menneskerett og fred. På grunn av forholdene har det ikke vært mulig og heller ikke vært passende anledning til ta opp denne del av oppgaven i den tid som er gått.
    Etter stiftelsen er det holdt 3 styremøter. For kommende år er det meningen å holde regelmessige styremøter hver 14. dag.
    Efter anmodning fra World Peace Through Law Center hadde foreningen oppnevnt en observatør til å delta i konferansen som ble holdt i Oslo 5. og 6. juni 1969 i Intergovernmental Council for Automatic Data Processing. Forskningsassistent Kjell Johannessen møtte for foreningen. Han utarbeidet en rapport som ble sendt til WPTLC. P. L.

 

Norsk Forsikringsjuridisk Forening har i 1969 holdt 4 medlemsmøter. 1. vårmøte: Professor Bertil Bengtsson: Om ansvar för läkemedel (Publ. nr. 54). 2. vårmøte: Forsk.stip. Nils Nygård: Grov uaktsomhet. 1. høstmøte: Professor Johs. Andenæs: Innstillingen om ny straffeprosesslov. 2. høstmøte: H.r.justitiarius Terje Wold: Glimt fra mitt liv.
    Foreningen utgir Norsk Forsikringsjuridisk Forenings publikasjoner. Foreningens formann er prof. dr. juris Knut S. Selmer. P. L.