M. VILLEY. La formation de la pensée juridique moderne. Paris 1968 (stenc.). Éditions Montchrestien. 715 s.
Det angivna arbetet utgör den lärde franske rättshistorikern Michel Villeys föreläsningar för doktorander vid Parisuniversitetet läsåren 1961—1966. Framställningen har behållit mycket av det muntliga föredragets livfullhet

Litteraturnotiser 781och direkthet. Det är ett utomordentligt arbete, som väl uppbär de pretentioner titeln onekligen antyder, även om framställningen inte föres längre fram än till 1600-talets juridiska tänkande. Början göres med den grekiska rättsfilosofien. De kanske mest betydande avsnitten äro de som ägnas den senmedeltida rättsfilosofien och renässansen. Villey söker här påvisa hur det moderna rättighetsbegreppet växer fram genom komplicerade verkningar av allmänfilosofiska och religiösa strömningar. Självfallet stöder han sig i många stycken på tidigare monografiska undersökningar men inslagen av egen grundforskning och analys äro just i detta avsnitt särskilt betydande. Någon kvalitetsmässigt och stilistiskt likvärdig framställning av den tidiga europeiska juridiska idéhistorien torde knappast existera, och det är all anledning hoppas, att Villey utger fortsättningen av sina undersökningar. S. S.