Nordiskt och internationellt 793Norges nye justisminister Egil Endresen, tiltrådte sitt embete 30/9. 1970. Statsråd Endresen er födt 28/4. 1920. Han tok juridisk embedseksamen i 1947 og var derefter en kort tid sekretær i Justisdepartementet för han i 1948 ble dommerfullmektig. I 1950 åpnet Egil Endresen egen advokatforretning i Stavanger, og tok advokaturen i 1960. Han var en aktiv kommunepolitiker i sin hjemby og ble i 1965 innvalgt på Stortinget som Höyrerepresentant for Rogaland. I Stortinget ble han medlem av justiskomitéen. Egil Endresen var i årene 1953 til 1960 medinnehaver av rederiet Edvin Endresen, fra 1957 til 1962 medlem av Norges Rederforbunds opplysningsutvalg. Han har vært medlem av representantskapet i forsikringsselskapet Dovre siden 1962, og direktör i Turisttrafikk-komiteen for Stavanger og Rogaland fra 1963. P. L.

 

Nordnordiskt juristmöte i Rovaniemi. Det nord-nordiska juristmötet, som hålles vart tredje år med deltagare från norra delarna av Norge, Sverige och Finland (om närmast föregående möten se SvJT 1967 s. 574 och 1964 s. 562),var denna gång samordnat med föreningarna Nordens 7:e Nordkalottkonferens och hölls i Rovaniemi 21—23 aug. 1970. Juristmötet fungerade därvid som nordkalottkonferensens juridiska utskott. F. d. hovrättspresidenten Eero Corell utsågs till ordförande för juristmötet. Under mötet hölls föredrag av justitierådet Östen Elfving om rättegångsförfarandet i Finland, av hovrättsrådet Inge Lekman över ämnet "Miljöproblem från rättslig synpunkt", av sorenskriver Arne Meedby om "Noen rettspolitiske betraktninger omkring tariffstridige arbeidskonflikter" och av redaktören Juhani Lihtonen om "Problem i samband med snöskoterns användning". Diskussioner följde på föredragen. Nästa gång, år 1973, kommer det nord-nordiska juristmötet att avhållas i Narvik. Svensk representant i den kommitté som svarar för planeringen av mötena är häradshövdingen Erik Öhlén, Skellefteå. E. Ö.

 

Société internationale de défense sociale skall hålla sin 8:e kongress i november 1971 i Paris. Till ämne har valts "Les techniques de l'individualisation juridiciaire". Syftet är att diskutera möjligheterna för straffrättsskipningen i vidaste bemärkelse att åstadkomma resocialisering av brottslingar. Ämnet är avsett att behandlas från medicinska, sociala, kriminologiska och juridiska synpunkter. Rapporter bör lämnas före den 15 april 1971. Närmare upplysningar erhålles genom SvJT :s red. I. S.

 

Norsk forening for luftrett hadde pr. 31. desember 1969 106 personlige medlemmer og 9 selskapsmedlemmer. Formann er byråsjef Chr. Borchsenius. På årsmøtet den 25. mars 1969 holdt direktør Henry Söderberg foredrag "Aktuelt om IATA". Og på medlemsmøtet den 23. oktober holdt h.r.advokat Johan Nerdrum foredrag: "Om det såkalte SAS-monopol". Norsk forening for luftrett utgir Arkiv for Luftrett som i 1969 utkom med bind 4, hefte 2.
P. L.