Københavns universitet. Fungerende professor dr. jur. Karl O. Christiansen er fra d. 1 januar 1969 at regne blevet udnævnt til professor i kriminologi.
    Professor Christiansen er født i 1908 og blev mag. art. i 1937. Fra 1944 har han været knyttet til Københavns universitet som lærer i kriminologi, først som lektor, fra 1958 som docent og siden 1967 som fungerende professor. I 1955 erhvervede han den juridiske doktorgrad for afhandlingen »Landssvigerkriminaliteten i sociologisk belysning».
    D. 28 maj 1969 døde professor dr. jur. Stig Iuul, der var professor i retsvidenskab og varetog undervisningen i retshistorie. Han, der var født i 1907 og som i 1940 erhvervede den juridiske doktorgrad for afhandlingen »Fælligog Hovedlod», havde været knyttet til Københavns universitet som lærer siden 1937, fra 1944 som professor. Han beklædte i årenes løb en række tillidshvervi og uden for universitetet. Således var han ved sin død formand for Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaillelegat og for Carlsbergfondets direktion.
    Professor dr. jur. et fil. Alf Ross fyldte d. 10 juni 1969 70 år. Som følge deraf fratrådte han ved udgangen af samme måned sin stilling som professor. Han havde da virket som lærer ved Københavns Universitet siden 1935 — fra 1938 som professor — og har både gennem sin undervisning og gennem sit meget omfattende forfatterskab sat afgørende præg på den juridiske udvikling i Danmark. Adskillige af hans vigtigste bøger er oversat til engelsk og andre fremmede sprog, og han har siden 1959 været dommer i den europæiske domstol for menneskerettigheder. Som et udtryk for anerkendelsen af hans indsats blev der på 70-års fødselsdagen overrakt ham et festskrift med bidrag fra danske og udenlandske jurister. I. M. P.

 

Århus Universitet. Professor dr. jur. Knud Illum, der er født i 1906, er efter ansøgning fratrådt sin stilling som professor i retsvidenskab fra d. 31/12 1969 at regne. I 1934 erhvervede han den juridiske doktorgrad for afhandlingen »Modregning i Konkurs». Siden 1935 har han været knyttet til Århus universitet — fra 1942 som professor — og han har haft en umådelig betydning for opbygningen af det juridiske fakultet ved det da nyoprettede universitet for hvilket han i øvrigt også i en periode har været rektor. Ligeledes har hans forfatterskab inden for ejendomsretten m. v. haft megen betydning for retslivet i Danmark. I. M. P.

 

Danmarks Juristforbund afholdt sit årsmøde d. 28 maj 1969. Formanden professor dr. jur. W. E. v. Eyben aflagde beretning, hvorunder han blandt andet konstaterede, at medlemstallet er steget til 8 843, hvoraf 3 619 er studentermedlemmer. Beretningen beskæftigede sig i øvrigt særligt med den komplicerede situation omkring juristernes ansættelse i det offentliges tjeneste. Juristforbundet har overtaget forhandlingsretten for de ved amterne og amtsrådene ansatte jurister fra d. 1 januar 1969 og skal således repræsentere disse jurister

86 Nordiskt och internationelltunder de forhandlinger, som er en følge af den omlægning af den kommunale reform som i øjeblikket er ved at blive gennemført. Der har været ført resultatløse forhandlinger om en integration af Danske Statsembedsmænds Samråd, der i øjeblikket har forhandlingsretten på de højere statstjenestemændsvegne, og Akademikernes Samarbejdsudvalg, der er hovedorganisation for 15 akademikerorganisationer, herunder Danmarks Juristforbund. Formanden omtalte endvidere de i februar 1969 påbegyndte forhandlinger mellem Akademikernes Samarbejdsudvalg og ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen.
    Juristforbundets forlag har i vinteren 1968/69 udgivet 6 bøger. Forbundet har afholdt tre efteruddannelseskurser. I. M. P.