Ny professor. Kungl. Maj:t har 31 okt. 1969 till professor i internationell rätt vid universitetet i Lund utnämnt docenten jur. dr Lennart Pålsson.
    Prof. Pålsson är född i Halmstad 1933. Efter studentexamen där 1952 blev han fil. kand. 1955, jur. kand. 1958 och jur. lic. 1965, allt vid universitetet i Lund. År 1966 disputerade han för jur.doktorsgraden samt förordnades till docent i internationell privaträtt vid samma universitet. Efter tingstjänstgöring i Halmstad 1958—60 tjänstgjorde Pålsson i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han förordnades till fiskal år 1961. Förutom artiklar i fackpressen har Pålsson av trycket utgivit arbetena Haltande äktenskap och skilsmässor (gradualavhandling 1966) och Bibliografisk introduktion till utländsk och komparativ rätt (tills. m. Ole Lando, 1968).

 

Ny professor. Kungl. Maj:t har 28 nov. 1969 till professor i allmän rättslära vid universitetet i Stockholm fr. o. m. 1 juli 1970 utnämnt biträdande professorn i civilrätt vid universitetet Jacob W.F. Sundberg.
    Prof. Sundberg är född i Stockholm 1927. Efter studentexamen 1945 blev han jur. kand. vid Uppsala universitet 1948. Efter studier vid New York University avlade han dess examen i komparativ rätt 1961. S. å. disputerade han för juris doktorsgraden vid Stockholms universitet, förordnades påföljande år till docent i civilrätt samt utnämndes till preceptor i detta ämne vid Stockholms universitet. 1968 erhöll han uppdrag av New York University att under en termin vara lärare i romersk rätt och komparativ rätt. Prof. Sundberg har fullgjort tingstjänstgöring vid Medelpads östra domsaga och förordnades till fiskal vid Svea hovrätt 1954. Under tiden därefter har han — utöver viss fiskalstjänstgöring — intermittent innehaft vissa domarförordnanden i underrätt och hovrätt. Prof. Sundbergs författarskap omfattar dels artiklar i ut- och inländska juridiska tidskrifter i lufträtt, specialstraffrätt, civilrätt, folkrätt och allmän rättslära, dels följande av honom utgivna böcker: Air Charter — A Study in Legal Development (gradualavh. 1961), Om ansvaret för fel i lejt gods (1966), samt Familjerätt i omvandling — Studier kring äktenskap och socialförmån (1969).

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    21 okt. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Johan Lind att vara expert i utredn. ang. den familjerättsliga lagstiftn. och ass. i Svea hovr. Lars Tottie att vara sekr. i utredn.,
    s. d. förordnat kontoristen Hans-Gunnar Lindström och dir. Sven Åvall att vara experter i kreditupplysn.utredn. samt 1:e byråsekr. Sune Jönsson att vara bitr. sekr. i utredn.,
    24 okt. 1969 med entlediganden av statsrådet Carl Lidbom förordnat dels rättschefen Ulf Nordenson att som sakk. utreda frågan om rätt för köpare att frånträda avtal i vissa fall, dels kanslirådet Leif Andersson att vara expert i grundlagberedn.,
    31 okt. 1969 förordnat fil. lic. Dick Blomberg att vara expert åt de sakk. förforskn.planering på krim.vårdens område,

96 Personalnotiser    s. d. entledigat justitierådet Otto Petrén från förordnande att vara sakk., tillika ordf., i utredn. om ledningsrätt samt förordnat Petrén att vara expert och f. d. landshövd. Bertil Fallenius att vara sakk., tillika ordf., i utredn.,
    7 nov. 1969 förordnat skyddskonsulenten Arne Bufvers, krim.vårdsdir. Åke Danielsson, ingenjören Nils Eriksson och tillsynsmannen Sven Wallström att vara experter i komm. för anstaltsbehandl. inom krim.vården,
    10 nov. 1969 entledigat ass. i hovr. för Övre Norrland Per-Erik Nilsson från förordnande att vara sekr. i 1965 års valtekniska utredn. och förordnat honom att vara expert i utredn. samt entledigat byrådir. Per-Ola Larsson från förordnande att vara expert i utredn. och förordnat honom att vara sekr. i utredn. samt
    11 nov. 1969 förordnat överläkaren Kjell Bjerver och professorn Gunnar Lundquist att vara experter i komm. för lagstiftn. ang. trafiknykterhetsbrott.